Baltinavas vidusskola turpina īstenot projektu “PuMPuRS”

Baltinavas vidusskola kopš 2019./2020. mācību gada 2.semestra turpina sniegt atbalstu izglītojamiem Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (saīsināti “PuMPuRS”) ietvaros. Līgums par sadarbību projekta īstenošanā starp IKVD un Baltinavas novada domi noslēgts 2019.gada 5.decembrī.


Projekta mērķis ir samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. samazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu, laicīgi palīdzēt bērniem un jauniešiem, kuri pakļauti riskam pārtraukt mācības, sniegt viņiem personalizētu atbalstu, veicināt sadarbību starp skolu, vecākiem, pedagogiem un pašvaldību.
Baltinavas vidusskolā pirmajā projekta “PuMPuRS” īstenošanas posmā- 2019./2020. m.g. 2.semestrī konsultatīvo atbalstu saņēma 13 skolēni. Viņiem, atbilstoši izveidotajiem individuālā atbalsta plāniem (IAP), tika sniegtas individuālas konsultācijas matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā, kā arī klases audzinātāja konsultatīvais atbalsts. Projekta sniegtās iespējas ir novērtējuši gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki, tāpēc 2020./2021. mācību gadā ir daudz lielāka interese un pieprasījums individuālajam atbalstam, ko sniedz “PuMPuRS”. Šajā mācību gadā palielinājies gan konsultatīvā atbalsta saņēmēju skaits, gan plašāks ir mācību priekšmetu klāsts, kuros skolēni saņem projekta individuālās konsultācijas. 2020./2021. m.g. 1.semestrī individuālās konsultācijas tika sniegtas 16 skolēniem, bet 2.semestrī skolēnu skaits, kam izstrādāti individuālā atbalsta plāni, jau pieaudzis līdz 23. Individuālās konsultācijas, vērtējot katra skolēna vajadzības un situāciju, ir matemātikā, fizikā, latviešu valodā, ķīmijā, bioloģijā, kā arī klases audzinātāja konsultatīvais atbalsts.
Projekta ietvaros Baltinavas vidusskolas skolotājiem 2020.gada septembrī, sākot jauno mācību gadu, bija iespēja uz vietas skolā piedalīties divu dienu mācībās- darbnīcās, pilnveidojot savu pedagoga profesionālo kompetenci. Mācībā piedalījās 24 Baltinavas vidusskolas pedagogi. Paldies par šīm mācībām kursu vadītājai, personības un skolotāju profesionālās izaugsmes trenerei Ilgai Kušnerei! Oktobrī mūsu skolotājiem, kuri tieši īsteno individuālo atbalstu projektā, bija iespēja ZOOM tiešsaistē piedalīties projekta supervīzijā. Paldies projekta “PuMPuRS” supervizorei Baibai Pumpiņai!
Liels paldies arī projekta reģionālajai koordinatorei Terēzei Matisonei, kura projekta īstenošanas gaitā vienmēr palīdz ar atbalstu un konsultācijām!


Imants Slišāns, projekta “PuMPuRS” koordinators Baltinavas novadā

Datums: