“Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana”


Baltinavas novada dome ir realizējusi projektu Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000007 “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.1.rīcībā – Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.


Projekta mērķis: 1.Veicināt Baltinavas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma laikmetīgu iekļaušanos sabiedrības vispusīgas attīstības, mūžizglītības un kvalitatīvas dzīves vides veidošanā; 2.Radīt kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, piesaistot jaunas mērķauditorijas un palielinot apmeklētāju skaitu; 3.Veicināt energoresursu ietaupījumu muzeja telpās.
Projekta īstenošanas rezultātā ir atjaunotas divas muzeja ekspozīcijas telpas. Ir veikts telpas sienu un griestu remonts, noslīpēta un nolakota grīda, ierīkots kvalitatīvs apgaismojums. SIA „ArhiProf” darbus veica profesionāli, kvalitatīvi, precīzi, savlaicīgi, ar individuālu pieeju un vislielāko atbildību.

Projekta “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” kopējās izmaksas ir 14541,70 EUR bez PVN. Realizējot projektu, ir piesaistīts ELFLA pasākuma “Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” finansējums 90% apmērā. 10% līdzfinansējumu nodrošināja Baltinavas novada dome. Projekta realizācija veikta no 2019.gada 2.oktobra līdz 2020.gada 14.februārim.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš

Datums: