Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 2.kārta

Baltinavas novada pašvaldība, realizējot ELFLA pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu “Baltinavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve 2. kārta” Nr. 19-07-A00702-000015, pabeigusi pašvaldības grants ceļa “Baltinava – Safronovka (0 – 0,8km)” pārbūvi.
Projektā plānotās infrastruktūras izbūves darbi uzsākti 2019.gada septembrī un pabeigti 2019.gada novembrī. Pakalpojumu sniedzēji - būvprojekta izstrāde– SIA „MYZONE”, būvdarbi – VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Autoruzraudzība – SIA RK Projekti, Būvuzraudzība – SIA „R4F”.
Projekta kopējās izmaksas ir 64703.97EUR, no kurām ELFLA finansējums ir 58233.57EUR. Baltinavas novada dome sniedz ieguldījumu projekta īstenošanā ar līdzfinansējumu 6470.40 EUR apmērā.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš

Datums: