Projekts “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000007

Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta Nr. 19-07-AL19-A019.2201-000007 “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” realizāciju ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.1.rīcībā – Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.


Projekta mērķis:
1.Veicināt Baltinavas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma laikmetīgu iekļaušanos sabiedrības vispusīgas attīstības, mūžizglītības un kvalitatīvas dzīves vides veidošanā;
2.Radīt kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamību un daudzveidību, piesaistot jaunas mērķauditorijas un palielinot apmeklētāju skaitu;
3.Veicināt energoresursu ietaupījumu muzeja telpās.
Realizējot projektu ir piesaistīts ELFLA pasākuma "Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras mantojuma objektus, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" finansējums 90% apmērā. 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.
Projekta “Baltinavas novada muzeja ekspozīcijas telpu atjaunošana” realizēšanai 2019.gada 2.oktobrī, pēc iepirkuma Nr.BND 2019/9 rezultātiem, tika noslēgts Iepirkuma līgums par telpu atjaunošanu Nr.67-10/2019 ar SIA ArhiProf par kopējo summu 14541.70.00EUR bez PVN.
Projekta vadību nodrošinās projekta vadības komanda - projekta vadītājs Gatis Siliņš, projekta koordinatore Antra Keiša - Baltinavas novada muzeja vadītāja, projekta grāmatvede – Anita Meiere Baltinavas novada grāmatvede.
Projekta realizācijas laiks - 2019.gada oktobris - 2020.gada 31.oktobris.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš

Datums: