Projekts "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā" Nr.5.6.2.0/17/I/022


Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 10.punktu, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, tāpēc Balvu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2.“Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” realizējot projektu "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā".

Projekta mērķis: Revitalizēt, reģenerēt degradētās teritorijas Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Baltinavas novada domes ieguvumi no sadarbības projektā ir Baltinavas novada pašvaldības autoceļa Čudarīne - Tutinava (0-2,0km) pārbūve, uzklājot asfaltsegumu.
Projekts pilnībā atbilst novadu attīstības programmas prioritātēm un stratēģiskajiem mērķiem. Projekta aktivitātes ir vērstas uz Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadu attīstības vīzijas īstenošanu - veidot novadus ar attīstītu, videi draudzīgu mežsaimniecību, kokapstrādi, lauksaimniecību un rosināt radošus, inovatīvus, ekonomiski aktīvus cilvēkus veidot uzņēmumus un darba vietas.

Uzklājot asfaltsegumu ceļa kvalitātes uzlabošanai, tiks nodrošinātas uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas, jaunu darba vietu izveidošana, degradēto teritoriju sakārtošana un jaunu investīciju piesaiste.
Asfaltseguma uzklāšana ir optimālākais ceļa sakārtošanas veids, kas pašvaldībai ļaus ietaupīt ceļa uzturēšanas izmaksas nākotnē.
Projektā plānotās infrastruktūras izbūves darbi uzsākti 2019.gada aprīlī un pabeigti 2019.gada oktobrī. Pakalpojumu sniedzēji - būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība – SIA „RK Projekti”, būvdarbi – SIA „CEĻI UN TILTI”, Būvuzraudzība – SIA „R4F”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 337 226.04, no kurām ERAF finansējums ir EUR 286 563.58. Baltinavas novada dome sniedz ieguldījumu projekta īstenošanā ar līdzfinansējumu 35 491.45 EUR apmērā, un z.s.Amatnieki un z.s.Riekstiņi sasniedzot iznākuma rādītājus:
"Atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība)" - 0.69 ha;
"Jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās" vērtība - 5 darba vietas;
"Atbalstītajā teritorijā atrodošos komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos" vērtība - 286563.58 EUR.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš

Projekts "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā"  Nr.5.6.2.0/17/I/022 0Projekts "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā"  Nr.5.6.2.0/17/I/022 1Projekts "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā"  Nr.5.6.2.0/17/I/022 2Projekts "Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā"  Nr.5.6.2.0/17/I/022 3
Datums: