Pārrobežu projekts "No hobija uz biznesu"

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Baltinavas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa: latruscbc.eu/ .


2019.gada 3.jūlijā Valkas novada dome kā projekta vadošais partneris parakstīja Granta līgumu ar Valsts reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” līdzfinansēšanu.

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos Latvijā un Krievijā.
Projekta partneri ir 5 Latgales, 2 Vidzemes pašvaldības, 4 Pleskavas apgabala,1 Ļeņingradas apgabala pašvaldība un 2 uzņēmējdarbības atbalstošas nevalstiskās organizācijas. Pozitīvi ir tas, ka visiem projektā iesaistītiem partneriem ir bijusi iepriekšēja sadarbība kopīgu pasākumu organizēšanā. Arī šajā projektā katrs partneris organizēs pie sevis vai iesaistīsies kādas kopīgās aktivitātes - semināra, kontaktbiržas vai robežtirgus organizēšanā.
Projekta partneri ir: Baltinavas, Ciblas, Rugāju, Kārsavas, Zilupes, Apes un Valkas novada pašvaldības, biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala Biznesa garantiju un attīstības fonds”.
Projekta kopējais finansējums ir 250 000 EUR, tai skaitā Latvijas – Krievijas PSP līdzfinansējums 225 000 EUR. Baltinavas novada domes kopējais projekta budžets ir 17777.78 EUR, tai skaitā programmas līdzfinansējums ir 90% vai 16000 EUR.
Baltinavas novada dome ir atbildīga par viena izglītojoša semināra – diskusijas organizēšanu (projekta laikā būs 4, tai skaitā 2 Latvijā un 2 Krievijā), kā arī līdzdarbosies tirdzniecības misiju, kontaktbiržu, pārrobežu tirgus organizēšanu, izglītojošo semināru – diskusiju organizēšanā. Visos projekta pasākumos būs iespēja piedalīties Baltinavas novada mājražotājiem un amatniekiem. Plānots iegādājoties vienu automašīnas piekabi ar plastikāta vāku, sešas nojumes - teltis (3 - 3 m x 6 m un 3 - 3 m x 3 m), kā arī 12 dažāda izmēra galdus izbraukuma tirdzniecībai.
Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā, sākot ar šī gada 1.jūliju.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš
Vairāk informācijas šeit.

Datums: