Projekts “Tautas tērpu izgatavošana un piegāde Baltinavas jauktajam korim”

Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” Nr. 19-07-AL19-A019.2207-000008 realizāciju ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.7.rīcībā – Nemateriālo kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.

Projekta mērķis:
1.Nodrošināt Baltinavas novada jauktā kora kolektīvu ar jauniem tautas tērpiem;
2.Veicināt novada kultūras mantojuma saglabāšanu, tradīciju uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm;
3.Popularizēt latgaliešu tautas dziesmu tradīcijas.
Realizējot projektu tiks piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 11110.00 euro. ELFLA finansējums sastāda 9000.00 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 2110 euro.
Projekta vadību nodrošinās projekta vadības komanda - projekta vadītājs Gatis Siliņš, projekta koordinatore-konsultante Aija Nagle Baltinavas novada jauktā kora vadītāja, projekta grāmatvede – Anita Meiere Baltinavas novada grāmatvede.
Projekta realizācijas laiks 2019.gada augusts - 2020.gada maijs.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš


Datums: