Projekts “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam”


Baltinavas novada dome ir uzsākusi projekta “Aprīkojuma iegāde Baltinavas kultūras namam” Nr. 19-07-AL19-A019.2206-000006 realizāciju ELFLA pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”, 2.6.rīcībā - Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem.


Projekta mērķis:
1.Iegādāties 350 jaunus apmeklētāju krēslus un 16 apģērbu statīvus.
2.Uzlabot Baltinavas kultūras nama piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un radīt kultūras baudīšanai estētiski skaistu un ērtu vidi.
Realizējot projektu tiks piesaistīts ELFLA pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" finansējums 90% apmērā, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Baltinavas novada dome.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 10493.85 euro. ELFLA finansējums sastāda 9444.46 euro, Baltinavas novada pašvaldības finansējums 1049.39 euro.
Projekta vadību nodrošinās projekta vadības komanda - projekta vadītājs Gatis Siliņš, projekta koordinatore-konsultante Inta Krakopa Baltinavas kultūras nama vadītāja, projekta grāmatvede – Anita Meiere Baltinavas novada grāmatvede.
Projekta realizācijas laiks 2019.gada jūlijs - 2020.gada maijs.


Projektu vadītājs Gatis Siliņš

Datums: