Vēsture un šodiena

Ieskats skolas vēsturē
- Baltinavas skolas vēsture aizsākās 1868. gadā, kad tika atvērta trīsgadīgā tautskola.
- 1919. gadā, kad Latgalē tika ieviesta obligātā izglītība, Baltinavas pagastā bija jau 7 skolas ar 8 skolotājiem.
- 1939. gadā Baltinavas pagastā bija divas 6-klasīgas un deviņas 4-klasīgas pamatskolas.
- 1944. gadā Baltinavas pagastā bija jau 12 skolas.
- 1951./52. m.g. uz Baltinavas 7-gadīgās skolas bāzes tika atvērta Baltinavas vidusskola.
- 1954./55. m.g. bija pirmais Baltinavas vidusskolas izlaidums. Skolu absolvēja 17 skolēni (7 meitenes un 10 zēni).
- 1959. gada 1. septembrī atklāta pašreizējā skolas ēka Kārsavas ielā 22.


Skola šodien
Baltinavas vidusskola īsteno vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
2020.gadā 12.klasi absolvēja 11 skolēni (klases audzinātāja Tatjana Začeste). 2020.gada absolvente Agrita Luīze Kušnire par teicamām un izcilām sekmēm saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidenta Atzinību un Valsts 100-gades stipendiju. Absolventes Līna Pundure, Agrita Luīze Kušnire, Airita Ločmele saņēma Latgales plānošanas reģiona Pateicības rakstus, Iluta Keiša- Baltinavas vidusskolas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm.
2020.gadā 9.klasi absolvēja 16 skolēni (klases audzinātāja Solveta Logina). 2020.gada 9.klases absolvente Sonora Logina saņēma Baltinavas vidusskolas Atzinības rakstu par teicamām un izcilām sekmēm.


Skolas darba tēma 2020./21. mācību gadā: „Kompetencēs balstīts mācību saturs- īstenošanas soļi”
Galvenie skolas darba uzdevumi 2020./21. mācību gadā:
1.Radīt epidemioloģiski drošu vidi mācību procesā.
2.Sniegt atbalstu izglītojamajiem un viņu vecākiem mācīšanās un vērtēšanas procesa izpratnē.
3.Veicināt piederības apziņu, lepnumu par savu skolu, novadu, valsti.
2020./2021.mācību gada sākumā Baltinavas vidusskolā ir 147 izglītojamie, tai skaitā 103 skolēni un 44 pirmsskolas grupu bērni (kopš 2016.gada septembra Baltinavas vidusskolā ir arī reorganizētās Baltinavas PII pirmsskolas grupas).
No 147 izglītojamiem 92 ir no Baltinavas novada, 35- no Balvu novada, 11- no Viļakas novada, 9 izglītojamie deklarēti citās pašvaldībās.
Skolas direktors- Imants Slišāns, direktora vietnieces izglītības jomā- Tatjana Začeste, par audzināšanas un ārpusklases darbu skolā atbild Irēna Kaša. Skolas saimniecības vadītājs- Egīls Ļvovs. Baltinavas vidusskolas arodbiedrības priekšsēdētāja- Inta Ludborža. Pirmsskolas izglītības metodiķe- Ilze Ločmele.


Skolas iesaiste projektos:

ESF projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS”)
ESF projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”’
Pašvaldībai īstenojot ESF projektu „Dzīvo aktīvs Baltinavā!”, skolēniem nodrošināta iespēja bez maksas apmeklēt Balvu peldbaseinu.
IAC pilsoniskās līdzdalības projekts „IzDarI”.
Latvijas valsts 100-gades programmas finansēts projekts „Latvijas skolas soma”.


Skolēniem arī pēc stundām iespēja izmantot sporta halli (atklāta 2008.gadā), bibliotēku, datorklasi. Uz vietas skolā iespēja darboties Viļakas sporta skolas volejbola grupās. Iespēja apmeklēt interešu izglītības pulciņus, darboties jaunsardzē. Kopš 2019./2020. m.g. skola vidusskolas posmā īsteno valsts aizsardzības mācības (VAM) pilotprojektu. Visās mācību telpās ir interneta pieslēgums, visā skolā ir arī WiFi interneta pārklājums. Skolā ir kapela ar koktēlnieka Antona Rancāna veidotu krucifiksu (mācību gada laikā vienreiz mēnesī skolas kapelā Sv. Misi vada Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests).

Skolas darbības pamatmērķi

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi

- nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu izglītību;
- īstenot pirmsskolas izglītības programmu, pilnu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmu, audzināšanas un interešu izglītības programmas;
- sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākošajā izglītības pakāpē un apzinātai profesijas apguvei;
- izvēlēties mācību un audzināšanas darba formas un metodes, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
- racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu pirmsskolas, obligātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem.