Sociālais dienests

I Sociālie pakalpojumi
Trūcīgas ģimenes (personas) statuss
Maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss
Aprūpes mājās pakalpojums


II Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi – sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.


Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
Dzīvokļa pabalsts
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
Veselības aprūpes pabalsts
Pieaugušo ēdināšanas pabalsts
Pabalsts bāreņiem
Pabalsts audžuģimenēm

III Materiālie pabalsti
Pabalsts jaundzimušā aprūpei
Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts Černobiļas avārijas seku likvidatoriem
Pabalsts politiski represētām personām
Pabalsts donoriem
Pabalsts bērna izglītības nodrošināšanai un veicināšanai
Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei
Svētku pabalsts par godu kārtējai Latvijas Republikas gadadienai
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā