Sociālais dienests

Reģ. Nr. 90009397160

Kontaktinformācija
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads,
LV - 4594, Latvija
Tālrunis: 26393109,
Fakss: 64522028
E-pasts: soc.dienests@baltinava.lv


Baltinavas novada Sociālais dienests ir Baltinavas novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Baltinavas novada iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta mērķis ir nodrošināt Baltinavas novada iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, veicinot šo personu pašpalīdzību un integrāciju sabiedrībā.