Domes sēdes 2020

Teksts Audio
Decembra domes sēde
Darba uzdevums
Projekts
Pielikums
Novembra domes sēde
Kārsavas ielas 16 izsoles noteikumi
Saistošie noteikumi
Tāme par papildus darbiem
Oktobra domes sēde
Izsoles noteikumi (trešā izsole)
Kustāmās mantas saraksts (trešā izsole)
Konkursa Ziemassvētki 2020 Nolikums
Septembra domes sēde
Grozījumi saistošos noteikumos
Grozījumi saistošos noteikumos 2
Budžeta ieņēmumi. Grozījumi
Izdevumi
Kopija no vidusskolas izmaksām uz 01.09.2020
Pirmsskolas izmaksas uz 01.09.2020
Vides izglītības skolas nolikums

Augusta domes sēde
Ceļa zīmju izvietojuma plāns
Baltinavas novada pašvaldības iekšējās kontroles sistēma
Baltinavas Kristīgās internātskolas mēbeļu IZSOLES NOTEIKUMI
Izsoles dalībnieku saraksts un gaita
Izziņa
Kustamas mantas pirkuma līgums Nr.
Baltinavas nov.pašval. piederošās atsavināmās kustamās mantas saraksts
Nolikums - BALTINAVAS NOVADA LEPNUMS 2020
Izsoles pieteikums
Izsoles protokols
Augusta ārkārtas domes sēde
Pielikums 1 - Tāme Vides skola
Pielikums 2 - Norise
Saraksts
Atskaite
Jūlija domes sēde

Jūnija domes sēde
Noteikumi zemes ierīcības projekta izstrāde
Kiševka-1 - izsoles noteikumi
Viršu kalns - izsoles noteikumi

Maija domes sēde


Aprīļa domes sēde
Kārtība, kādā organizŗjami nodarbinātības pasākumi

Aprīļa ārkārtas domes sēde
Grozījumi par Socialās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā
Pārtikas pakas komplekts ēdināšanas nodrošināšanai
Marta domes sēde
Grozījumi saist. not. Nr.16 ”Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā”
1.pielikums_TCA_noteikumiem
Marta ārkārtas domes sēde

Februāra domes sēde
Groz.saist.not.kanalizācija
Prec.not.ūdenssaimniecība
Groz.iep.kom.nolikums
Iepirkuma komisijas darbības noteikumi
Nolikums Biznesa idejai
Tarifi. Kopsavilkuma tabula
Zvejas nomas noteikumi
“Tīreļu” izsoles noteikumi
Par projekta PuMPurS tāmes apstiprināšanu
Koplīgums MMS
Janvāra domes sēde
Pamatbudžets 2020
Pamatbudžeta ieņēmumi 2020
Saistību apmērs
Paskaidrojuma raksts 2020.g.budžetam
Tāmes izpilde Baltinavas v-skolai 2020
Tāmes izpilde pirmsskolai 2019
Pakalpojumu saraksts 2020
Noteikumi neparedzētiem gadījumiem
Saistošie noteikumi Nr.1
KN pasākumu plāns 2020
Sporta pasākumi 2020
Kolektīvu braucieni 2020