Plānošanas dokumenti

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

Investīciju plāns - aktualizēts 2021.gada 27.maija Baltinavas novada domes sēdē

Investīciju plāns - aktualizēts 2021.gada 28.janvāra Baltinavas novada domes sēdē

Investīciju plāns (Baltinavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam)

Baltinavas investīciju plāns

Baltinavas novada investīciju plāns (pagarinātā attīstības programma)

AP 2012.-2018.gadam uzraudzības pārskats nr.2.

Baltinavas novada investīciju un rīcības plāni

Pārskats par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam ieviešanu

Paziņojums par Baltinavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam galīgās redakcijas atzīšanu par apstiprinātu

Informatīvs ziņojums par Baltinavas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam

Baltinavas novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam

Baltinavas novada attīstības programma 2011. - 2018.gadam

Baltinavas novada izglītības sistēmas attīstības plāns 2015.-2018. gadam

Uzraudzības ziņojums Nr.3. Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam ieviešanu

ILGTSPĒJĪGĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS

Paziņojums Par Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030. gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Baltinavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei 2012.- 2030. gadam

TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam pirmās redakcijas pilnveidošanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai