Plānošanas dokumenti

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

Investīciju plāns - aktualizēts 2021.gada 27.maija Baltinavas novada domes sēdē

Investīciju plāns - aktualizēts 2021.gada 28.janvāra Baltinavas novada domes sēdē

Investīciju plāns (Baltinavas novada attīstības programma 2012.-2018.gadam)

Baltinavas investīciju plāns

Baltinavas novada investīciju plāns (pagarinātā attīstības programma)

AP 2012.-2018.gadam uzraudzības pārskats nr.2.

Baltinavas novada investīciju un rīcības plāni

Pārskats par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam ieviešanu

Paziņojums par Baltinavas novada attīstības programmas 2012. – 2018. gadam galīgās redakcijas atzīšanu par apstiprinātu

Informatīvs ziņojums par Baltinavas novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam

Baltinavas novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam

Baltinavas novada attīstības programma 2011. - 2018.gadam

Baltinavas novada izglītības sistēmas attīstības plāns 2015.-2018. gadam

Uzraudzības ziņojums Nr.3. Par Baltinavas novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam ieviešanu

ILGTSPĒJĪGĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS

Dokuments ir zaudējis spēku ar 2022.gada 24.februāri (Balvu novada domes lēmums Nr.6, 35.§), ar jaunas Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada apstiprināšanu. Dokumentam ir tikai informatīvs raksturs.

BALVU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA NO 2022.GADA


Paziņojums Par Baltinavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030. gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Baltinavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādei 2012.- 2030. gadam

TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam pirmās redakcijas pilnveidošanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.- 2025. gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai