Personas datu aizsardzība

Informācija par Baltinavas novada pašvaldības personas datu apstrādēm.
Saskaņā ar Regulas Nr. 2016/279 13 .pantu

Pārzinis:

Baltinavas novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115590

Kontaktinformācija:

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads,
dome@baltinava.lv, 64507224,

Personas datu aizsardzības speciālists:

SIA „Informācijas Drošības Aģentūra”

Reģ.Nr.40003535507, Ārējais auditors Jurijs Višņakovs, mob.
tālr. +371 27303142, e-pasts: Jurijs.visnakovs@dsa.lv


Baltinava_PP_28_01_19_JV