Skolēnu padome 2020./2021. mācību gadā


Baltinavas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes organizācija- Skolēnu padome darbojas atbilstoši reglamentam 5 cilvēku sastāvā. Skolēnu padomi tiešās un aizklātās vēlēšanās (skolēnu kopsapulcē) no sava vidus ievēl 7.-12. klašu skolēni. Skolēnu padomi ievēl katra mācību gada sākumā uz vienu gadu. Skolēnu padomes prezidentu un viņa vietnieku no sava vidus ievēl Skolēnu padomes locekļi.


Baltinavas vidusskolas Skolēnu padomes sastāvs 2020./2021. mācību gadā :
Skolēnu padomes prezidente- Zane Tabore (12. klase)
Skolēnu padomes locekļi:
Ilmārs Bleidels (12. klase)- Skolēnu padomes prezidenta vietnieks
Renāte Ločmele (11. klase)
Intars Bleidels (10. klase)
Liene Kaša (9. klase)

Skolas darbības pamatmērķi

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi

- nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu izglītību;
- īstenot pirmsskolas izglītības programmu, pilnu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmu, audzināšanas un interešu izglītības programmas;
- sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākošajā izglītības pakāpē un apzinātai profesijas apguvei;
- izvēlēties mācību un audzināšanas darba formas un metodes, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
- racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu pirmsskolas, obligātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem.