Baltinavas pagasta bibliotēka

Baltinavas novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, pie pašas Krievijas robežas. Baltinavas novada publiskā bibliotēka dibināta 1944. gadā, tās pirmā vadītāja bijusi Lucija Daukste.

Baltinavas novada bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic Baltinavas novada iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu.
Baltinavas novada bibliotēka tiek finansēta no Baltinavas novada budžeta
Bibliotēka veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas publisko pieejamību un tās izmantošanu visiem interesentiem un lietotājiem.

Misija- veikt iespieddarbu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, nodrošinot informācijas publisku pieejamību ikvienam iedzīvotājam un veicināt radošas kultūrvides attīstību Baltinavas novadā, lielu vērību piegriežot novadpētniecībai.

Funkcijas- bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana, iespieddarbu iegāde, sistematizēšana un uzglabāšana, novadpētniecības materiālu vākšana un apkopošana, daudzpusīgas informācijas pieejamības nodrošināšana, kultūrvides attīstīšana Baltinavas novadā, iedzīvotāju iesaistīšana kultūras dzīves norisēs. Bibliotēka veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un sociālās funkcijas, aktīvi sadarbojoties ar pašvaldību un citām iestādēm.

Bibliotēkas mērķis- nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, sekmēt kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, radīt vidi, lai bibliotēkā katrs apmeklētājs ir gaidīts.

Mērķauditorija- skolēni, pirmskolas vecuma bērni, studenti, iestāžu darbinieki, bezdarbnieki, maznodrošinātie, pensijas vecuma iedzīvotāji. Nākotnē liela vērība tiks piegriezta bērniem no nelabvēlīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem.

Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar SIA Lursoft projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros 2013. gadā nodrošinās "Laikrakstu bibliotēka" datu bāzes (www.news.lv) pieeju visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas.BALTINAVAS NOVADA BIBLIOTĒKAS
LIETOŠANAS NOTEIKUMI1.Vispārējie noteikumi
1.1. Baltinavas novada bibliotēka (turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem reģiona iedzīvotājiem.
1.2. Bibliotēkas un tās lietotāju pienākumus un tiesības nosaka Bibliotēku likums, Latvijas Republikas likumi un citi tiesību akti, bibliotēkas nolikums un lietošanas noteikumi.
1.3. Bibliotēkas lietošanas noteikumu grozījumus un papildinājumus ierosina bibliotēkas darbinieki un apstiprina Baltinavas novada dome.
2. Lietotāja pienākumi un tiesības
2.1.Pienākumi:
2.1.1. Ievērot Bibliotēkas lietošanas noteikumus;
2.1.2. Atlīdzināt Bibliotēkai nodarītos zaudējumus par iespieddarba vai cita dokumenta sabojāšanu, nozaudēšanu un neatgriešanu likumos, Bibliotēkas nolikumā un lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā;
2.1.3. Saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem, citiem dokumentiem un izmantojamo datortehniku. Par pamanītiem bojājumiem ziņot bibliotekāram;
2.1.4. Saņemtos iespieddarbus un citus materiālus nodot Bibliotēkā norādītajā termiņā;
2.1.5. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos Bibliotēkas izdevumus lasītājiem jāaizstāj ar identiskiem vai līdzvērtīgiem izdevumiem;
2.1.6. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lasītājiem, jāierobežo līdz minimumam;
2.1.7. Bibliotēkā lietotājs nedrīkst ienākt ar pārtikas produktiem, ēzdams un ar netīrām rokām, netīru apģērbu;
2.1.8. Bibliotēkā neapkalpo personas alkohola reibumā;
2.1.9. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro Bibliotēkas lietošanas noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām vai izslēgt no Bibliotēkas lietotāju skaita uz laiku līdz vienam gadam.
2.2. Tiesības:
2.2.1. Brīvi izmantot bibliotēkas krājumus un datorus, informācijas meklētājsistēmas un datu bāzes;
2.2.2. Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu sastāvu;
2.2.3. Saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus (vai to kopijas, ievērojot likuma „Par autortiesībām un blakustiesībām” prasības) no bibliotēkas krājumiem vai pasūtīt no citu reģiona bibliotēku krājumiem vai starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citu Latvijas Republikas vai ārvalstu bibliotēku krājumiem;
2.2.4. Lietotājiem invalīdiem ar kustību un redzes traucējumiem saņemt bibliotēkas pakalpojumus mājās vienu reizi mēnesī
2.2.5. Personām, kas pierakstītas citu reģionu teritorijā, izmantot Bibliotēkas krājumus lasītavās;
2.2.6. Izmantot bibliotēkas bezmaksas pakalpojumus;
2.2.7. Piedalīties Bibliotēkas sabiedriskajā dzīvē.
3. Lietotāja pierakstīšanās kārtība
3.1. Pierakstoties bibliotēkā, lietotājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kurā fiksēti Latvijas Republikas iedzīvotāja dzimšanas dati un lietotāja formulāra aizpildīšanai nepieciešamās ziņas.
3.2. Lietotāja - pirmsskolas vecuma bērna vai skolēna formulārā uzrāda ziņas par viņa vecāku, vai personas, kura ir atbildīga par šo bērnu, darba vietu un mājas adresi.
3.3. Pierakstoties bibliotēkā lietotājam jāiepazīstas ar tās lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu uz lasītāja formulāra jāapstiprina apņemšanās ievērot šos noteikumus.
3.4. Mainot uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai nākamā apmeklējuma laikā.
3.5. Pierakstot bibliotēkā lietotājam izsniedz Lasītāja karti, kas dod tiesības izmantot bibliotēkas pakalpojumus.
4. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanas kārtība
4.1. Lietotājam uz māju izsniegto izdevumu maksimālie lietošanas termiņi ir:
4.1.1. grāmatām – 4 nedēļas;
4.1.2. jaunieguvumiem un īpaši pieprasītiem iespieddarbiem – 2 nedēļas;
4.1.3. žurnāliem – 4 nedēļas.
4.2. Lietotājam līdzi nešanai izsniedz ne vairāk kā 10 iespieddarbus. Aizliegts no bibliotēkas iznest nereģistrētus iespieddarbus.
4.3. Bibliotēkas krājumos neesošus izdevumus pieprasa no citām reģiona bibliotēkām vai starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā no citām Latvijas vai ārvalstu bibliotēkām. Par saņemto literatūru lietotājam jāsedz faktiskie pasta izdevumi, saņemot pretī pasta kvīti.
4.4. Lietotājam aizliegts bojāt bibliotēkas krājumos esošos iespieddarbus un citus dokumentus (izdarīt tajos atzīmes, svītrojumus, plēst lapas un tml.), par pamanītajiem bojājumiem jāziņo bibliotekāram.
4.5. Lietotājam, kas nozaudējis iespieddarbus vai citus dokumentus, vai nodarījis tiem citu civiltiesisku kaitējumu, tie attiecīgi jāaizvieto ar tādiem pašiem vai pēc bibliotekāra vērtējuma līdzvērtīgiem izdevumiem. Ja lietotājs nevar nozaudēto vai citādi sabojāto dokumentu aizvietot, tad viņam noteiktā kārtībā jāatlīdzina to vērtība divkāršā apmērā, saņemot pretī stingrās uzskaites kvīti.
4.6. Lietotājam, kurš izdarījis iespieddarba bojājumu, jāmaksā soda nauda līdz 25% no iespieddarba cenas, ko nosaka bibliotekārs atkarībā no bojājuma lieluma.
4.7. Ja lietotājs atsakās labprātīgi atlīdzināt Bibliotēkai nodarīto civiltiesisko kaitējumu, tad šo summu piedzen ar tiesas spriedumu. Tiesas izdevumus sedz vainīgā persona.
4.8. Ierosinājumus, atsauksmes un sūdzības par Bibliotēkas darbu lietotājs var iesniegt bibliotēkas vadītājai un Baltinavas novada pašvaldībai, kuras pārziņā atrodas bibliotēka.
5.3. Katra mēneša pēdējo piektdienu noteikt kā sanitāro dienu, kad bibliotēka strādā, bet neapkalpo lasītājus.
6. Bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena 8.30 – 17.00
Otrdiena 8.30-17.00
Trešdiena 8.30-17.00
Ceturtdiena 8.30-17.00
Piektdiena 8.30-17.00


Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība
BALTINAVAS NOVADA BIBLIOTĒKĀ.

1. Šie noteikumi norāda kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.
2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.
3. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.
4. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi;
· Neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;
· Nepieļaut, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti ( saspraudes, skavas u.c.);
· Neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;
· Konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;
Nestrādāt ar bojātu aparatūru;
5. Lietotājiem ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm.
6. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta.
7. Datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotekāra atļauju.
8. Lietotājiem aizliegts:
· Ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;
· Mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;
· Neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu
· Atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;
· Trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu
· Atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, vairāki tikai saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku
· Spēlēt vardarbīgas datorspēles;
· Skolēniem mācību laikā atļauts datorus izmantot tikai no plkst. 14.00
9. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās ( piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).
10. Izmantojot personīgos datu nesējus ( CD, disketes, USB iekārtas u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.
11. Izdrukas, skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku.
12. Datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu datora tehnisko pārbaudi.
13. Datora izmantošanas laiks 30 minūtes, nepieciešamības gadījumā vienojoties ar Bibliotēkas darbinieku, laiks var tikt pagarināts.
14. Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.
15. Neskaidrības gadījumā lietotājam jāvēršas pie bibliotēkas darbinieka.
16. Par skaļu un nepieklājīgu uzvedību, kas traucē citus bibliotēkas lietotājus, kā arī tīšu datortehnikas vai inventāra bojāšanu Bibliotēkas darbiniekam ir tiesības lietotājam uz laiku aizliegt izmantot šo pakalpojumu veidu.

Baltinavas pagasta bibliotēka 0Baltinavas pagasta bibliotēka 1Baltinavas pagasta bibliotēka 2