Nekustamais īpašums

Baltinavas novada dome reģ. Nr. 90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Kiševka-1” kadastra Nr. 3844 004 0159, kas atrodas Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 3,01 ha platībā. Izsoles sākumcena – EUR 5082,56 (pieci tūkstoši astoņdesmit divi eiro un piecdesmit seši centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.baltinava.lv/Pašvaldība/ domes sēdes/ 2020.gada jūnija sēde vai Baltinavas novada domē Kārsavas ielā 16, Baltinavā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Baltinavas novada domes informatīvajā izdevumā – „Baltinavas vēstis”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Baltinavas novada domes mājas lapā www.baltinava.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Baltinavas novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 6.augustam plkst. 16.30, Baltinavā, Kārsavas ielā 16.
Visiem pretendentiem līdz 2020. gada 6.augusta plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 508,25 — (pieci simti astoņi euro un divdesmit pieci centi). Baltinavas novada domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka, konts LV58UNLA0050020376888 un reģistrācijas maksu EUR 20.00 (divdesmit euro, 00 centi), Baltinavas novada domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka banka” konts: LV27UNLA0050019759750.
Izsole notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, 2.stāvā sēžu zālē, 2020.gada 13.augustā plkst. 10:00.Baltinavas novada dome reģ. Nr. 90009115590, Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594, atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Viršu kalns” kadastra Nr. 3844 011 0136, kas atrodas Baltinavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 8,04 ha platībā. Izsoles sākumcena – EUR 13 142,19 (trīspadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit divi eiro un deviņpadsmit centi).
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.baltinava.lv/Pašvaldība/ domes sēdes/ 2020.gada jūnija sēde vai Baltinavas novada domē Kārsavas ielā 16, Baltinavā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00. Informācija par izsoli tiek publicēta Baltinavas novada domes informatīvajā izdevumā – „Baltinavas vēstis”, laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”, Baltinavas novada domes mājas lapā www.baltinava.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Baltinavas novada domē ne vēlāk kā līdz 2020. gada 6.augustam plkst. 16.30, Baltinavā, Kārsavas ielā 16.
Visiem pretendentiem līdz 2020. gada 6.augusta plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 1314,21 — (viens tūkstotis trīs simti četrpadsmit euro un divdesmit viens cents). Baltinavas novada domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka, konts LV58UNLA0050020376888 un reģistrācijas maksu EUR 20.00 (divdesmit euro, 00 centi), Baltinavas novada domes Reģ.Nr.90009115590, bankas kontā: AS “SEB” banka banka” konts: LV27UNLA0050019759750.
Izsole notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, 2.stāvā sēžu zālē, 2020.gada 13.augustā plkst. 10:30.