Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

Apsveikums Ziemassvētkos

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas apsveikums svētkos

Apsveikums svētkos

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas apsveikums svētkos

Noslēgusies Vides skola “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojas”

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ar Baltinavas novada domes atbalstu, organizēja Vides skolu “Visa dzīva radībiņa saulītē līgojās”, tēma – Ūdeņi. Vides skolas nodarbības notika 19.,20.un 21.augustā un turpinājās 19. un 20.oktobrī.
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.