Baltinavas Mūzikas un mākslas skola

Jaunākās galerijas

Audzēkņu 1.semestra darbu izstāde

Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā skatāma programmas "Vizuāli plastiskā māksla" audzēkņu 1.semestra darbu izstāde.

Koncerts Mūzikas un mākslas skolā

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aicina uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu.

Izstāde BMMS

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola aicina apskatīt izstādi "Mākslas vitamīns". Izstāde apskatāma darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00.
Skolas darbības pamatmērķi

1. Radīt apstākļus, lai veicinātu to vērtību un prasmju, kas nepieciešamas humānas, atklātas, demokrātiskas, sabiedrības radīšanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu:

- izglītojamajiem radīt motivāciju mācīties un nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei;

- sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu un radošu personību;

- veidot izglītojamā pozitīvu attieksmi pret līdzcilvēkiem;

2. Nodrošināt efektīvas un nepārtrauktas pārmaiņas, kas sekmētu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darba rezultātu kvalitāti, izglītojamo un pedagogu radošo darbību un sadarbību visos līmeņos

3. Sekmēt Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, kā galvenās kultūrvides saglabātājas un veicinātājas apkārtējā sabiedrībā funkcijas.