Laulības reģistrācija

Pakalpojuma apraksts

Laulību var reģistrēt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no dzīvesvietas. Laulājamie un dzimtsarakstu nodaļas darbinieki vienojas par laulības reģistrācijas dienu un laiku. Laulības var reģistrēt arī darba dienās.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Personas, kuras vēlas doties laulībā, klātesot iesniedz Dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu uzrādot:

- personu apliecinošu dokumentu,
- dokumentu, kas apliecina iepriekšējās laulības pārtraukšanu,
- ja persona nepilngadīga (Civillikuma 33. pants) - vecāku vai aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju,
- ārzemnieks (ja viņš laulības iesnieguma iesniegšanas un laulības reģistrācijas brīdī Latvijā uzturas likumīgi) uzrāda attiecīgās ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Valsts nodeva EUR 14, pašvaldības nodeva EUR 10

Uzziņas un informācija

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija Stepiņa- dzimtsaraksti@baltinava.lv, tālr. 64522028

Reglamentējošie normatīvie akti.