Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Pakalpojuma apraksts

Civilstāvokļa aktu ierakstus dzimtsarakstu nodaļa atjauno pēc ieinteresētās personas lūguma, ja pilnīgi vai daļēji gājuši bojā reģistra abi eksemplāri.

Labojumus izdara un trūkstošās ziņas tiek ierakstītas (ja tam ir pietiekams iemesls) pēc ieinteresētās personas iesnieguma, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas vadītājas rakstveida atzinumu.
Reģistrus dzimtsarakstu nodaļa papildina, sakarā ar paternitātes atzīšanu vai noteikšanu, vecāku laulību, adopciju, uzvārda, vārda, tautības ieraksta, pilsonības, personas koda maiņu, laulības šķiršanu un citas civilstāvokļa aktu reģistrā būtiskas ziņas.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Klātienē jāiesniedz rakstisks iesniegums, pievienojot noteiktos dokumentus. [Iesnieguma Veidlapa]

Nepieciešamie dokumenti:

- Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – pase – jāuzrāda oriģināls.
- Iesniegums par ieraksta atjaunošanu, papildināšanu vai labošanu.
- Dokuments, kas pamato civilstāvokļa reģistra ieraksta papildināšanas vai labošanas nepieciešamību

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Valsts nodeva EUR 7, pašvaldības nodeva EUR 1,42

Uzziņas un informācija

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Maija Stepiņa- dzimtsaraksti@baltinava.lv, tālr. 64522028

Reglamentējošie normatīvie akti.