Iepirkumu plāns

Apstiprināts:

Baltinavas novada
Iepirkumu komisijas sēdē
2019.gada 20. februāris (protokols Nr. 10)

Iepirkumu plāns 2019.gadam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta 1.daļu

Numurs

Pasūtītājs

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma veids, profila saite

CPV kods, iepirkuma

līguma veids

Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks

Datu aktualizācijas termiņš

1. Baltinavas novada dome Autoceļa Baltinava-Safronovka pārbūve (0-0,8 km)
ID Nr. BND 2019/1
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
45233120-6
Būvdarbi
Janvāris (pārtraukts sakarā ar labojumiem būvprojektā) 22.02.2019
2. Baltinavas novada dome Tautu tērpu izgatavošana un piegāde Baltinavas novada jauktajam korim ID
BND 2019/2
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
98393000-4
Pakalpojumi
Februāris 22.02.2019

3.

Baltinavas novada dome

Apmeklētāju krēslu un apģērbu statīvu piegāde Baltinavas novada Kultūras
namam ID Nr. BND 2019/3

PIL 9.panta kārtībā

http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Tiek publicēts EIS

39112000-0
39150000-8
Preces

Februāris

22.02.2019
4. Baltinavas novada dome Autoceļa Baltinava-Safronovka pārbūve (0-0,8 km)
ID Nr. BND 2019/4
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
45233120-6
Būvdarbi
Februāris 22.02.2019
5. Baltinavas novada dome Saimniecības preces un remontmateriāli Baltinavas novada pašvaldībai
2019.gadā ID Nr. BND 2019/5
Atklāts konkurss
Tiek publicēts EIS
39000000-2
31000000-6
33000000-0
Preces
Februāris 22.02.2019
6. Baltinavas novada dome
Autoceļa Kaši – Pleitova pārbūve (0-0,8 km)
ID Nr. BND 2019/6
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
45233120-6
Būvdarbi
Aprīlis/maijs 03.04.2019.

7.

Baltinavas novada dome

Pārtikas produktu piegāde Baltinavas vidusskolas vajadzībām ID Nr. BND
2019/7

PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Tiek publicēts EIS

15000000-8
Preces

Aprīlis/Maijs

22.02.2019
8. Baltinavas
novada dome
Aprīkojuma iegāde
mājražotāju izbraukuma
tirdzniecības
nodrošināšanai
ID Nr.BND 2019/8
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
34223310-2
39522000-7
39121200-8
Preces
Augusts31.07.2019
9. Baltinavas
novada dome
Baltinavas novada muzeja
ekspozīcijas telpu atjaunošana
ID Nr. BND 2019/9
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
45400000-1
Būvdarbi
Augusts26.08.2019.
10. Baltinavas
novada dome
Drupinātas grants
piegāde un iestrāde uz Baltinavas novada autoceļiem
ID Nr. BND 2019/10
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi
Tiek publicēts EIS
14212120-7
Pakalpojums
Septembris26.08.2019.
11.

Baltinavas novada dome

Komunālās tehnikas iegāde Baltinavas novada vajadzībām ID Nr. BND 2019/9

PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Tiek publicēts EIS

34000000-7
16700000-2
Preces

Jūlijs

22.02.2019

12. Baltinavas novada dome
Elektroenerģijas iegāde Baltinavas novada pašvaldības vajadzībām ID Nr.
BND 2019/10
PIL 9.panta kārtībā

http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Tiek publicēts EIS

09310000-5
Preces
Oktobris22.02.2019
13. Baltinavas novada dome Malkas iegāde Baltinavas novada pašvaldības iestādēm
ID Nr. BND 2019/11
PIL 9.panta kārtībā

http://www.baltinava.lv/iepirkumi

Tiek publicēts EIS

03413000-8
Preces
Oktobris22.02.2019
14. Baltinavas
novada dome
Degvielas iegāde Baltinavas novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām
ID Nr. BND2019/12
PIL 9.panta kārtībā
http://www.baltinava/
iepirkumi
Tiek publicēts EIS
09100000-0
Preces
Oktobris22.02.2019

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Dace Ločmele