Baltinavas domes saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Saistošo noteikumu grozījumi Saistošo noteikumu konsolidētā versija
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Baltinavas novadā Grozījumi saist. not.

Baltinavas novada domes nolikums

Spēkā neesošs
Baltinavas novada domes nolikums
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībām un nodibinājumiem projektu realizēšanai Baltinavas novadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā

Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Baltinavas novadā

Par inženierkomunikāciju aizsardzības noteikumiem Baltinavas novada pašvaldībā

Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā (Nr.16)

Grozījumi pašvaldības pabalstos
Grozījumi Nr. 9
Grozījumi Nr.20
Saistošie noteikumi Nr. 3
Saistošo noteikumu konsolidētā versija
Saistošie noteikumi Nr. 16

Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības (Nr.8.)

Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Baltinavas novadā

PAR TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANU BALTINAVAS NOVADĀ

Grozījumi Nr.11
Saistošie noteikumi Nr.14., konsolidētā versija

Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība Baltinavas novadā

Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai

Par koku ciršanu ārpus meža Baltinavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

PAR BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM

Par Baltinavas novada pašvaldības simboliku un nodevu par simbolikas izmantošanu

Saistošo noteikumu konsolidētā versija

PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU BALTINAVAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ

PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā

Grozījumi
Grozījumi Nr.19
Saistošie noteikumi nr. 4
Par sociālās palīdzības pabalstiem – konsolidētā versija
Saistošie noteikumi Nr.15

Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Baltinavas novadā

PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Baltinavas novadā

Par tirdzniecību publiskās vietās Baltinavas novadā

Par ēku numerācijas zīmju izvietošanas kārtību Baltinavas novadā

PAR NODOKĻU ATBALSTA PASĀKUMA PIEMĒROŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM BALTINAVAS NOVADĀ

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Baltinavas novadā

Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

Par Baltinavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanu
Par autoceļu uzturēšanas klasēm Baltinavas novadā
Baltinavas novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums
Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņu noteikšanu Baltinavas novadā