Baltinavas novada bāriņtiesa

Kontaktinformācija
Adrese: Kārsavas ielā 16, Baltinavā,
Baltinavas novads, LV-4594
Tālruņi: 64563411, 26674837, fakss 64522028
E-pasts: barintiesa@baltinava.lv

Baltinavas novada bāriņtiesa ir Baltinavas novada domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas sastāvs:

Priekšsēdētāja: Vineta Cīrule
Bāriņtiesas locekļi: Marita Kušnire, Irēna Kaša, Silvija Gabranova

Bāriņtiesas sekretāre: Inese Ozoliņa