Baltinavas vidusskolas pirmsskola


2020./2021. mācību gadā Baltinavas vidusskolas pirmsskolu apmeklē 46 bērni.
Darbojas 3 bērnu grupas:
- jaukta vecuma grupa- 24 bērni ,
- 4-5-gadīgo bērnu grupa - 16 bērni,
- 6-gadīgo bērnu grupa – 6 bērni.
Baltinavas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupu darbs tiek organizēts integrēto rotaļnodarbību veidā saskaņā ar licencētu pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
Grupas strādā 5 dienas nedēļā no 8.00 līdz 18.00
Mērķis – zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.


Skolas darbības pamatmērķi

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi

- nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu izglītību;
- īstenot pirmsskolas izglītības programmu, pilnu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmu, audzināšanas un interešu izglītības programmas;
- sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākošajā izglītības pakāpē un apzinātai profesijas apguvei;
- izvēlēties mācību un audzināšanas darba formas un metodes, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
- racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu pirmsskolas, obligātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem.