Parāda zināšanas ģeogrāfijā

Parāda zināšanas ģeogrāfijā

Trešdien 1.februārī Viļakas novada Rekavas vidusskolā notika starpnovadu konkurss ģeogrāfijā 9.klasēm „Latgale mana un tava”. Sakarā ar Latgales kongresa simtgadi šogad konkursa tēma tika saistīta ar Latgali. Konkursa organizētāji – Viļakas novada ģeogrāfijas skolotāji Inese Cibule, Lilita Šaicāne un Andra Korņejeva bija izveidojušas uzdevumus trīs blokos, kuri aptvēra plašu zināšanu loku arī tepat par mūsu Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novadiem. Skolēni parādīja savas zināšanas kultūrvēsturē, dabas ģeogrāfijā un dzīvās dabas objektu atpazīšanā. Uzdevumos bija jāatpazīst populāras personības, objekti kartē, aizsargājamās dabas teritorijas u.c. Konkursā kopā piedalījās 9 skolu komandas no Baltinavas, Rekavas, Bērzpils, Rugāju, Tilžas vidusskolas, Stacijas pamatskolas, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles, Tilžas internātpamatskolas un Žīguru pamatskolas. Konkursa atklāšanu kuplināja skolas direktora Pētera Vancāna uzruna, Viļa Cibuļa un Ineses Cibules dziedājums, kā arī skolēni tika iepazīstināti ar konkursa darba kārtību. Spraigā cīņā pēc vairāk nekā divu stundu darba tika noskaidroti arī labākie. Pirmo vietu saņēma Žīguru pamatskolas skolēni Kristers Kaņepe un Gustavs Vanags, otrajā vietā palika Rugāju vidusskolas skolēni Reinis Ozoliņš un Rēzija Puško, trešajā vietā — Rekavas vidusskolas skolēni Marija Maksimova un Viktorija Maksimova. Pārējie Emīls Pugačs un Raivis Pugačs no Bērzpils vidusskolas, Arnis Mežals un Airita Ločmele no Baltinavas vidusskolas, Agnese Ugare un Eva Ziemele no Stacijas pamatskolas, Alīna Zelča un Sigita Bizune no Tilžas internātpamatskolas, Elīza Cipruse un Artūrs Melnis no Tilžas vidusskolas, Iluta Medne un Elija Dmitrijeva no Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāles ierindojās zemāk un saņēma pateicības rakstus. Noslēgumā skolu komandas kopā ar skolotājiem, kuri bija sagatavojuši
skolēnus konkursam Valentīnu Vuguli, Solvetu Loginu, Ainu Vuoveri, Aldi Laicānu, Aivu Aleksandrovu, Ainu Šņukuti, apmeklēja Rekavas vidusskolas kultūrvēstures muzeju, kur bija skatāma grāmatu izstāde. Ģeogrāfijas skolotāju apvienības vārdā vēlamies pateikt paldies Rekavas vidusskolai par uzņemšanu, skolotājiem Inesei Cibulei, Lilitai Šaicānei un Andrai Korņejevai par konkursa organizēšanu un norisi.

Solveta Logina Baltinavas vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja

Parāda zināšanas ģeogrāfijā 0Parāda zināšanas ģeogrāfijā 1Parāda zināšanas ģeogrāfijā 2Parāda zināšanas ģeogrāfijā 3Parāda zināšanas ģeogrāfijā 4Parāda zināšanas ģeogrāfijā 5Parāda zināšanas ģeogrāfijā 6