Lakatu aušanas darbnīca Baltinavā

22.februārī Baltinavas Kultūras namā notika lakatu aušanas rāmī darbnīca. Ar savām prasmēm dalījās Aija Keiša, kura ir noaudusi pusotra simta lakatu, un Briežuciema tautas nama radošā pulciņa “Atspoles” dalībnieces.
“Atspoļu” rokdarbnieces- Laima Ločmele, Helēna Ločmele, Inga Careva un Skaidrīte Pakalnīte līdzi bija atvedušas savus lakatu paraugus un sagataves, ko izmantoja individuāli mācot apgūt pamatiemaņas, darba veikšanas secību un noteikumus, kas ietekmē ne tik vienkāršo, kā sākumā liekas, darba procesu.
Pamatprasmes lakatu aušanā rāmī arī Aija Keiša apguva darbojoties “Atspolēs”. Un tad, kā saka pati Aija, viņa “saslima ar lakatu aušanu”. Šis rokdarbu veids pakāpeniski kļuva par Aijas hobiju, kurā viņu ļoti aizrauj krāsu saspēle, neparedzētais rezultāts. Aija lakatos ieaužot savu garastāvokli, dienas noskaņu, domas. Prezentējot pašaustos lakatus, kuri tapuši izmantojot dažādus aušanas paņēmienus, viņa pauda gandarījumu par sava darba rezultātu.
Radošās darbnīcas dalībniecēm bija iespēja darboties individuāli prasmīgu skolotāju pavadībā, ieklausoties norādījumos, padomos. Par skolotāju kļuva arī rokdarbniece Anita Kaša, kura bija atbraukusi atbalstīt māsu Aiju.
Jaunās audējas gan vēroja citu darbošanos, gan pašas centās apgūt aušanas prasmi, izmantojot sagatavotos mazos kartona rāmjus, gan iesākot trīsstūra lakata aušanu lielajā rāmī.
Secinājām, ka aušana rāmī prasa lielu pacietību, fizisku piepūli un ir ilgstošs darba process.
Kļūs vai nekļūs lakatu aušana par dalībnieču hobiju, tas viņu ziņā, bet jaunapgūtās prasmes gan jau noderēs.
Sirsnīgs PALDIES Laimai, Helēnai, Ingai, Skaidrītei, Anitai un Aijai par dalīšanos pieredzē!
Paldies kultūras nama saimniecītei Sarmai par atbalstu pasākuma organizēšanā!
Paldies visām radošās darbnīcas dalībniecēm par ieinteresētību un aktīvu darbošanos! Nekad nav par vēlu apgūt kaut ko jaunu.


Vairāk fotogrāfiju: www.facebook.com/photo/?fbid=578573520967830&set=pcb.578574014301114


Informācija, foto: Baltinavas Kultūras nama vadītāja Lidija Ločmele