Atbalsts Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanai liellopu audzēšanas nozarē

Atbalstam var pieteikties no 8.oktobra līdz 8.novembrim, iesniedzot pieteikumu Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Piesakoties atbalstam atbalsta pretendents apņemas nepārtraukt darbību šajā nozarē vismaz trīs mēnešus pēc atbalsta saņemšanas. Ja atbalsta saņēmējs minētajā laikā pārtrauc darbību, atbalsts būs jāatmaksā.
Atbalstu piešķir par gaļas šķirņu vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu, tostarp teli, un piena šķirņu vai kombinētās piena–gaļas šķirnes vīriešu kārtas liellopu, kas izaudzēts saimniecībā un laikposmā no 2020. gada oktobra līdz decembrim vai laikposmā no 2021. gada janvāra līdz martam pārvietots no audzētāja ganāmpulka, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
liellops ir reģistrēts un apzīmēts, un par to ir sniegta informācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu;
pārvietošanas brīdī liellopa vecums ir sasniedzis vismaz sešus mēnešus un līdz pārvietošanas dienai liellops ir atradies atbalsta pretendenta saimniecībā vismaz no triju mēnešu vecuma vai tajā ir noturēts vismaz sešus mēnešus. Par pārvietošanas dienu uzskatāma diena, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu liellops ir pārvietots no audzētāja ganāmpulka uz citu ganāmpulku vai kautuvi vai izvests no valsts.
Informācija par atbalsttiesīgajiem dzīvniekiem tiks ņemta no Lauksaimniecības datu centra.


Atbalsta kopējais apmērs ir 1 710 000 euro.
*Ja pieejamais finansējums laikposmam no 2021. gada janvāra līdz martam nebūs pietiekams, atbalsta apmērs par šo laikposmu tiks proporcionāli samazināts.
Atbalstu nepiešķir uzņēmumiem, kas uzskatāmi par grūtībās nonākušiem.
Atbalstu piešķir, nepārsniedzot Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojuma «Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā» (C(2020)1863) (turpmāk – pagaidu regulējums) 23. punkta «a» apakšpunktā noteikto kopējo ierobežota apjoma atbalsta apmēru – 225 000 euro saistīto personu grupai.
Atbalsta pretendents, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi un lauksaimniecības produktu primāro ražošanu, grāmatvedības uzskaitē nodala katru no šīm darbībām, ievērojot atbalsta maksimālo intensitāti un atbalsta apmēru. Kopējais ierobežotā apjoma atbalsta apmērs nepārsniedz 1 800 000 euro saistīto personu grupai.
Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts līdz 2021. gada 23. decembrim un atbalsts tiks izmaksāts līdz 2021. gada 31. decembrim.


Vairāk informācijas šeit.