Balvu novada domes komiteju sēdes


Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 2021.gada 16.septembrī plkst.11.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos(jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti)


Darba kārtībā:
1. Par Balvu novada jaunatnes politikas plāna 2021.-2027.gadam apstiprināšanu. (ziņo S.Šmite)


Tautsaimniecības un vides komitejas sēde 2021.gada 16.septembrī plkst.13.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti)


Darba kārtībā:
1. Par grozījumiem Rugāju novada domes 2020. gada 28. augusta lēmuma Nr. 182 (protokols Nr. 12, 23.§) “Par medību tiesību nodošanu biedrībai “Lazdukalna mednieki” pielikumā”. (ziņo J.Krilova)
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Balvu pagasta nekustamajam īpašumam “Bumbierkalns”. (ziņo J.Krilova)
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3878 009 0002. (ziņo J.Krilova)
4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3874 007 0064. (ziņo J.Krilova)
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3850 005 0079. (ziņo J.Krilova)
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamajam īpašumam “Antonieši”. (ziņo J.Krilova)
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada Šķilbēnu pagasta nekustamajam īpašumam “Apsītes”. (ziņo J.Krilova)
8. Par nekustamā īpašuma “Frišbergi” Rugāju pagastā, Balvu novadā sadali un zemes vienību lietošanas mērķa maiņu. (ziņo G.Zaharāne)
9. Par nekustamā īpašuma “Lielpļaviņas” Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
10. Par nekustamā īpašuma “Zeiles” Susāju pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
11. Par nekustamā īpašuma “Egļava” Lazdulejas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
12. Par nekustamā īpašuma “Ozolsaliņas” Lazdulejas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
13. Par nekustamā īpašuma “Intari” Medņevas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
14. Par SIA NFF III Latvija piederošu zemes vienību apvienošanu Susāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
15. Par platības un konfigurācijas precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Pils ielā 34C, Viļakā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
16. Par platības un konfigurācijas precizēšanu privātpersonai piederošajām zemes vienībām Lazdukalna pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
17. Par platības precizēšanu privātpersonai piederošajai zemes vienībai Susāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
18. Par adrešu piešķiršanu garāžām Ezera ielā 7 Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
19. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali, nosaukumu piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Jaunvasaraudzes” Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
21. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.17 Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
22. Par Balvu novada Domes lēmuma “Par zemes vienības Raiņa ielā 47A, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai” atcelšanu. (ziņo G.Zaharāne)
23. Par zemes nomu A. V. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
24. Par zemes nomu T. A. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
25. Par zemes nomas maksas noteikšanu A. A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. C. Briežuciema pagastā Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. S. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V. P. Vectilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. T. Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. P. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. Z. Balvu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. T. Bērzpils pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
33. Par nosaukuma maiņu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
34. Par nosaukuma maiņu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
35. Par Zemes un vides jautājumu komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)


Finanšu komitejas sēde 2021.gada 16.septembrī plkst.15.00 Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos (jautājumu ziņotāji un speciālisti piedalās attālināti)


Darba kārtībā:
1. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
2. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.29, Baznīcas ielā 14, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
3. Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 23, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
4. Par nekustamā īpašuma Abrenes ielā 4A, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
5. Par nekustamā īpašuma “Mežskaras”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
6. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaine”, Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, nedzīvojamās ēkas – noliktavas daļu un tām pieguļošo teritoriju atkārtotas nomas tiesību izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
7. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr._/2021 “Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Balvu novada pašvaldībā” apstiprināšanu. (ziņo D.Dzērve)
8. Par Balvu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2030.gadam izstrādi. (ziņo V.Vancāne)
9. Par Balvu novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādi. (ziņo V.Vancāne)
10. Par Balvu novada Izglītības pārvaldes izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
11. Par Balvu novada Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
12. Par Balvu novada Kultūras pārvaldes izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
13. Par Balvu novada Kultūras pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
14. Par Ziemeļlatgales sporta centra izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
15. Par Ziemeļlatgales sporta centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
16. Par Balvu novada Bāriņtiesas izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
17. Par Balvu novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
18. Par Balvu Centrālās bibliotēkas izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
19. Par Balvu Centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
20. Par Balvu Centrālās bibliotēkas vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
21. Par iestādes “Bērzpils Saieta nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
22. Par iestādes “Briežuciema Tautas nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
23. Par iestādes “Krišjāņu Tautas nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
24. Par iestādes “Kubulu Kultūras nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
25. Par iestādes “Lazdulejas Saieta nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
26. Par iestādes “Rubeņu Tautas nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
27. Par iestādes “Tilžas Kultūras un vēstures nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
28. Par iestādes “Vectilžas Sporta un atpūtas centrs” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
29. Par iestādes “Vīksnas Tautas nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
30. Par iestādes “Naudaskalna Tautas nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
31. Par iestādes “Rugāju Tautas nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
32. Par iestādes “Lazdukalna Saieta nams” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
33. Par Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centra vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
34. Par Rugāju sociālā aprūpes centra “Rugāji” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
35. Par Rugāju sociālā aprūpes centra “Rugāji” vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
36. Par Balvu novada Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. (ziņo J.Annuškāns)
37. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Par sociālo palīdzību Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo L.Zelča, L.Laicāne)
38. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo L.Zelča, L.Laicāne)
39. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo L.Zelča, L.Laicāne)
40. Par saistošo noteikumu Nr.__/2021 “Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo L.Zelča, L.Laicāne)
41. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr._/2021 “Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata, vispārējās vidējās, profesionālās vidējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” pieņemšanu. (ziņo I.Kaļva, L.Igaune)
42. Par aizņēmumu ERAF finansētā projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā” Nr. 5.6.2.0./20/I/017 īstenošanai. (ziņo O.Siņica)
43. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Muižas apbūves kompleksa pārbūve 1.kārta” īstenošanai. (ziņo O.Siņica)
44. Par aizņēmumu Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektā “Amatu prasmes tūrisma telpā” (“Tour de Crafts”) Nr.LLI-539 īstenošanai. (ziņo O.Siņica)


Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja 2021.gada 16.septembrī nenotiks, jo nav skatāmo jautājumu.