Komiteju darba kārtības


2021.gada 19.augustā Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501, notiks:


— Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja,
— Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja,
— Tautsaimniecības un vides komiteja,
— Finanšu komiteja.Sociālā un veselības aprūpes jautājumu komiteja

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501
2021.gada 19.augustā, plkst.09.00.


Darba kārtībā:
1. Par pievienošanos memorandam par sociālā darba attīstību pašvaldībās. (ziņo R.Cibule)
2. Informācija par aktualitātēm no LPS veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdes. (ziņo R.Cibule)
3. Par nepieciešamību iepazīt novada sociālās nozares iestādes darbībā. (ziņo R.Cibule)Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501
2021.gada 19.augustā, plkst.11.00.


Darba kārtībā:
1. Par Rugāju vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Arelkeviča)
2. Par Baltinavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Slišāns)
3. Par Rekavas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Ž.Maksimova)
4. Par Viļakas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Šaicāne)
5. Par grozījumiem Eglaines pamatskolas nolikumā. (ziņo I.Burka)
6. Par Viduču pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Sokirka)
7. Par Žīguru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.(ziņo E.Locāne)
8. Par Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo L.Šnepere)
9. Par Medņevas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Brokāne)
10. Par Viļakas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo I.Petrova)
11. Par Viļakas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Prancāns)
12. Par Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo M.Bukša)
13. Par Balvu novada ģerboņa izstrādi. (ziņo I.Jaunžeikare)Tautsaimniecības un vides komiteja

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501
2021.gada 19.augustā, plkst.13.00.


Darba kārtībā:

1. Par satiksmes organizācijas maiņu Tautas ielā 4, Balvos. (ziņo A.Sņegovs)
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pūpoli” Rugāju pagastā. (ziņo J.Krilova)
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3878 002 0049 (ziņo I. Krukovska)
4. Par grozījumiem Balvu novada domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vidzemes ielā 9, Balvos, Balvu novadā”. (ziņo A.Avotiņa)
5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās apbūvētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0034 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo I.Kaņepe)
6. Par zemes nomas maksas noteikšanu D. K. Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo I.Kaņepe)
7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu ZS “Brīdīši” Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo I.Kaņepe)
8. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0029 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo I.Kaņepe)
9. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0029 Viļakā, Balvu novadā, iznomāšanu. (ziņo I.Kaņepe)
10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 010 0193 Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo I.Kaņepe)
11. Par zemes nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu ZS “Riekstiņi”, Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo I.Kaņepe)
12. Par grozījumu Balvu novada Domes 2018.gada 27.decembra lēmumā “Par nosaukuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Kubulu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai”. (ziņo G.Zaharāne)
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Mežaine” Krišjāņu pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Veldrītes” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. P. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J. J. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
17. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A. A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S. C. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
19. Par zemes nomu L. K. Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par zemes nomu A. D. Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
21. Par zemes nomu E. A. Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
22. Par zemes nomu V. V. Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
23. Par zemes nomu M. B. Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
24. Par zemes nomu J. V. Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
25. Par zemes nomu I. Z. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
26. Par zemes nomu R. D. Kubulu pagastā Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
27. Par zemes nomu V. A. Tilžas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
28. Par zemes nomu D. S. Stacijas ielā 16A, Balvos, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
29. Par zemes nomu SIA “ArhiProf” Kubulu pagastā Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
30. Par adreses “Verpuļeva 502A” piešķiršanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajam nekustamajam īpašumam Balvu pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
31. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
32. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Viļakā, Balvu novadā sadali, adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo G.Zaharāne)
33. Par nekustamā īpašuma “Liepavoti” Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
34. Par nekustamā īpašuma “Āķīši” Balvu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
35. Par nekustamā īpašuma “Kalves” Kubulu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
36. Par nekustamā īpašuma “Vējava” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
37. Par nekustamā īpašuma “Rozes” Tilžas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
38. Par nekustamā īpašuma “Ezerkrasts” Vīksnas pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
39. Par nekustamā īpašuma “Vizbules” Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo G.Zaharāne)
40. Par nekustamā īpašuma “Čāgu mājas” Vīksnas pagastā, Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā un zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. (ziņo G.Zaharāne)
41. Par nosaukuma piešķiršanu privātpersonai piederošajam nekustamajam īpašumam Baltinavas pagastā, Balvu novadā. (ziņo G.Zaharāne)
42. Par nekustamā īpašuma — dzīvokļa Nr.2 Skolas ielā 7, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo T.Začeva)
43. Par nekustamā īpašuma “Dzeguzenes”, Vecumu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
44. Par nekustamā īpašuma Eržepoles ielā 34, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
45. Par nekustamā īpašuma “Lilie Grūdi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
46. Par nekustamā īpašuma izveidošanu, nosaukuma “Kumelīšu lauks” piešķiršanu nekustamajam īpašumam Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā un nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
47. Par nekustamā īpašuma Pelnupes ielā 4, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
48. Par nekustamā īpašuma Pils iela 23A, Viļakā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
49. Par nekustamā īpašuma “Ūsaiņi”, Medņevas pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo A.Ķerģe)
50. Par noteikumu ”Par Balvu novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošu neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanu un nomas līgumu pagarināšanu” apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)
51. Par noteikumu “Balvu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles noteikumi” apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)
52. Par Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo G.Raibekaze)
53. Par Balvu novada pašvaldības iestādes “Balvu novada Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrs” izveidošanu. (ziņo D.Tutiņa)
54. Par Balvu novada Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Tutiņa)
55. Par Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo A.Bukšs)Finanšu komiteja
Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501
2021.gada 19.augustā, plkst.15.00.


Darba kārtībā:
1. Par neuzskaitītā esošā pamatlīdzekļa transporta būves – tilta, Rugāju pagastā, Balvu novadā, iekļaušanu grāmatvedības bilancē. (ziņo A.Sņegovs)
2. Par nekustamā īpašuma “Vecozoli”, Borisovā, Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
3. Par nekustamā īpašuma “Noliktava”, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
4. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0031 Žīguru pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
5. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 004 0030 Žīguru pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0791 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo A.Ķerģe)
7. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.22 Partizānu ielā 36, Balvos, Balvu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
8. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.3015 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8002) (t.sk. Ražošanas ēkas Nr.6 — 1000 m² platībā), atkārtotas nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
9. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 0.4053 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8003) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
10. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 1,6007 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8004) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
11. Par Balvu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Brīvības iela 1 K, Balvos, Balvu novadā, zemes vienības daļas 2,15 ha platībā (kadastra apzīmējums 3801 003 0557 8005) atkārtotas apbūves nomas tiesības izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
12. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas — vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs ES3400, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
13. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas — vieglās automašīnas MITSUBISHI SPACE WAGON, valsts reģistrācijas numurs GC1042, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
14. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas — vieglās automašīnas HYUNDAI SONATA, valsts reģistrācijas numurs EU5150, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
15. Par nekustamā īpašuma “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
16. Par nekustamā īpašuma — dzīvokļa Nr.19 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
17. Par nekustamā īpašuma — dzīvokļa Nr.2 Vidzemes ielā 10, Balvos, Balvu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo A.Ķerģe)
18. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0589 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
19. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3890 001 0141 Vectilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo G.Zaharāne)
20. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0217 Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
21. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0229 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
22. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0095 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
23. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0146 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
24. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0208 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
25. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0231 Bērzpils pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
26. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0717 Balvu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
27. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0385 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
28. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0397 Kubulu pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. (ziņo G.Zaharāne)
29. Par nekustamā īpašuma “Pirts’’, Pirts ielā 1, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nodošanu nomā, nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo T.Začeva)
30. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0146 Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kaņepe)
31. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0460 Baltinavas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kaņepe)
32. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 007 0087 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kaņepe)
33. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0383 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kaņepe)
34. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 008 0081 Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo I.Kaņepe)
35. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo T.Locāne)
36. Par Balvu novada Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo D.Dzērve)
37. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu. (ziņo J.Bubnovs)
38. Par Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Bubnovs)
39. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes izveidošanu. (ziņo R.Cibule)
40. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. (ziņo R.Cibule)
41. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes vadītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
42. Par grozījumu Balvu novada Briežuciema pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
43. Par grozījumu Balvu novada Krišjāņu pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
44. Par grozījumu Balvu novada Kubulu pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
45. Par grozījumu Balvu novada Lazdulejas pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
46. Par grozījumu Balvu novada Vectilžas pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
47. Par grozījumu Balvu novada Vīksnas pagasta pārvaldes nolikumā. (ziņo L.Logina)
48. Par Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmuma “Par vecāku līdzfinansējuma maksas noteikšanu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu apguvei Balvu Sporta skolā” atcelšanu. (ziņo S.Maksimovs)
49. Par valsts finansējuma sadalījumu vienreizējām piemaksām Balvu novada pašvaldības pedagogiem, kuri vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēs īsteno speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem par darbu Covid-19 pandēmijas laikā. (ziņo O.Siņica)
50. Par brīvpusdienu piešķiršanu Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēs. (ziņo O.Siņica)
51. Par amatu savienošanas atļauju Sergejam Maksimovam. (ziņo I.Blūma)
52. Informācija par Rugāju pagasta pārvaldes, Lazdukalna pagasta pārvaldes, Baltinavas pagasta pārvaldes un Viļakas pilsētas pārvaldes amata vienību sarakstiem. (ziņo T.Locāne)