Balvu novada vadība apmeklē Baltinavas vidusskolu


19.jūlijā Baltinavas vidusskolu vizītē pirmoreiz apmeklēja jaunā Balvu novada vadības delegācija- Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine, novada pašvaldības izpilddirektore Daina Tutiņa, izpilddirektores vietnieki Tamāra Locāne un Jānis Bubnovs.

Kopā ar skolas saimniecības vadītāju Egīlu Ļvovu ciemiņus iepazīstinājām ar skolu. Ciemiņi par skolu saņēma īsi apkopotu informācijas kopsavilkumu- statistikas dati (izglītojamie, pedagogi, tehn.darbinieki), 2021.gadam apstiprinātais skolas budžets, šī gada aktualitātes, materiālās bāzes uzlabošana, iesaiste projektos u.c. Ciemiņus iepazīstinājām ar pirmsskolas grupu telpām, mācību kabinetiem, sporta zāli, Paaudžu centru u.c. Balvu novada vadībai sniedzu arī ieskatu aktuālākajos risināmajos jautājumos, kuros nepieciešams jaunās Balvu novada pašvaldības atbalsts. Piemēram, izveidoto skolēnu pārvadājumu maršrutu saglabāšana (jo vairāk kā 1/3 daļa izglītojamo Baltinavas vidusskolā ir no kaimiņu pagastiem), brīvpusdienas visiem skolēniem, atbalsts vidusskolas posma saglabāšanai, nodrošinājums ar atbalsta personāla pakalpojumiem (speciālais pedagogs, psihologs, logopēds), tālāka sporta laukuma modernizācijas jautājuma virzīšana (tas ir iekļauts bijušā Baltinavas novada attīstības plānošanas dokumentos) un citi jautājumi.

Liels paldies Balvu novada vadībai par tikšanos uz vietas Baltinavas vidusskolā! Cerot uz atbalstu un sapratni, sakām sirsnīgu, latgalisku PAĻDIS!


Baltinavas vidusskolas direktors
Imants Slišāns