Balvu novada domes sēde

DOMES SĒDE
Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501
2021.gada 22.jūlijā, plkst.10.00


Darba kārtība:
1. Par apbūvētas zemes vienības nomas līguma slēgšanu ar S.P. (ziņo J.Trupovnieks)
2. Par nosaukuma “Otrie Mazkalniņi” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 3878 008 0185. (ziņo J.Trupovnieks)
3. Par pamatlīdzekļa – mežaudzes “Krūmi”, Balvu pagastā, Balvu novadā, vērtības atzīšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M. D. Balvos, Balvu novadā. (ziņo J.Trupovnieks)
5. Par nekustamā īpašuma “Groziņi” Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
6. Par nekustamā īpašuma “Sēnītes” Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
7. Par nekustamā īpašuma “Ceļmalas” Balvu pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
8. Par nekustamā īpašuma “Lejasgala mājas” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā sadali. (ziņo J.Trupovnieks)
9. Par platības precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām. (ziņo J.Trupovnieks)
10. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2021.gada 22.jūnija lēmumā “Par privātpersonai piederošu zemes vienību apvienošanu Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā”. (ziņo J.Trupovnieks)
11. Par nekustamā īpašuma Ezera ielā 35, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
12. Par nekustamā īpašuma Ezermala 2 Nr. 341, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
13. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Bērzkalnes pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
14. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Bērzpils pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
15. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā, Balvu novadā sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo J.Trupovnieks)
16. Par Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
17. Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Trupovnieks)
18. Par nosaukuma “Brālīši 1” piešķiršanu nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0117. (ziņo J.Trupovnieks)
19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Vozņesensku mājas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740120574. (ziņo J.Trupovnieks)
20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 38740100021. (ziņo J.Trupovnieks)
21. Par nekustamā īpašuma “Saulēni”, Medņevas pagasta, Balvu novadā atsavināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
22. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3852 002 0205 Briežuciema pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
23. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3866 004 0217 Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
24. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0229 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
25. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3856 002 0095 Krišjāņu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
26. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0146 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
27. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 004 0208 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
28. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3850 003 0231 Bērzpils pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
29. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 3886 005 0069 Tilžas pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
30. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0717 Balvu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
31. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0385 Kubulu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
32. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0397 Kubulu pagastā, Balvu novadā, iznomāšanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
33. Par grozījumu Balvu novada Domes 2015.gada 14.maija lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības iestāžu vadītāju pienākumu pildīšanu to prombūtnes laikā”. (ziņo S.Maksimovs)
34. Par Balvu novada administrācijas Kancelejas un personāla nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
35. Par Balvu novada administrācijas Juridiskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
36. Par Balvu novada administrācijas Iepirkumu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
37. Par Balvu novada administrācijas Finanšu plānošanas un centralizētā grāmatvedības nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
38. Par Balvu novada administrācijas Attīstības plānošanas nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
39. Par Balvu novada administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
40. Par Balvu novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
41. Par Balvu novada administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
42. Par Balvu novada administrācijas Tehniskās nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
43. Par Balvu novada administrācijas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centra nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
44. Par Balvu novada administrācijas amata vienību saraksta apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
45. Par apvienoto Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu Dzimtsarakstu nodaļu reorganizēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
46. Par Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
47. Par apvienoto Balvu, Rugāju un Viļakas pašvaldības policiju reorganizēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
48. Par Balvu novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
49. Par amatu savienošanas atļauju Egonam Strumpem. (ziņo S.Maksimovs)
50. Par amatu savienošanas atļauju Ludmilai Beļikovai. (ziņo S.Maksimovs)
51. Par Iepirkumu komisijas ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
52. Par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
53. Par Dzīvokļu komisijas ievēlēšanu. (ziņo S.Maksimovs)
54. Par Rugāju novada Bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata. (ziņo S.Maksimovs)
55. Par pārstāvju deleģēšanu darbam Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejās (ziņo S.Maksimovs)
56. Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 55, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo S.Maksimovs)
57. Par nekustamā īpašuma — dzīvokļa Nr.33 Pilsoņu ielā 23, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo S.Maksimovs)
58. Par nekustamā īpašuma “Lapu leja” ar kadastra numuru 38740120548 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu. (ziņo S.Maksimovs)
59. Par nekustamā īpašuma “Aizgravas” ar kadastra numuru 38640080231 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu. (ziņo S.Maksimovs)
60. Par nekustamā īpašuma “Birzainītes” ar kadastra numuru 38640080227 izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma parakstīšanu. (ziņo S.Maksimovs)
61. Par grozījumiem Balvu novada Domes 2020.gada 23.decembra lēmumā “Par Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”. (ziņo S.Maksimovs)
62. Par dāvinājuma pieņemšanu no mākslinieces I. B. (ziņo S.Maksimovs)
63. Par aizņēmumu papilddarbiem ERAF finansētā projekta Nr. 3.3.1.0/17/I/038 “Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā” īstenošanai. (ziņo S.Maksimovs)
64. Par nedzīvojamo telpu Parka ielā 2, Viļakā, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo S.Maksimovs)