Balvu novada pašvaldības ārkārtas sēde 2021. gada 13. jūlijā plkst.15.00


ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu nov., LV-4501
2021.gada 13.jūlijā, plkst.15.00


Darba kārtībā:
1. Par saistošo noteikumu Nr.____/2021 „Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 „Balvu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu. (ziņo J.Annuškāns)
2. Par Balvu novada pašvaldības iestāžu nosaukumu maiņu. (ziņo J.Annuškāns)
3. Par kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka maiņu. (ziņo I.Blūma)
4. Par pārstāvja deleģēšanu Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomē. (ziņo I.Blūma)
5. Par deputāta Andra Mežala pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa. (ziņo I.Blūma)