Balvu novada domes ārkārtas sēde

ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu nov., LV-4501
2021.gada 5.jūlijā, plkst.15.00


Darba kārtībā:
1. Par apvienoto Baltinavas, Balvu, Rugāju un Viļakas novadu administrāciju reorganizēšanu. (ziņo J.Annuškāns)
2. Par Balvu novada administrācijas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo J.Annuškāns)
3. Par Balvu novada Baltinavas pagasta pārvaldes izveidošanu. (ziņo L.Logina)
4. Par Balvu novada Rugāju pagasta pārvaldes izveidošanu. (ziņo L.Logina)
5. Par Balvu novada Lazdukalna pagasta pārvaldes izveidošanu. (ziņo L.Logina)
6. Par Balvu novada Viļakas pilsētas pārvaldes izveidošanu. (ziņo L.Logina)
7. Par Balvu novada Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
8. Par Balvu novada Rugāju pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
9. Par Balvu novada Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
10. Par Balvu novada Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu. (ziņo D.Tutiņa)
11. Par atlīdzības noteikšanu Balvu novada Domes deputātiem, domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, izpilddirektoram, izpilddirektora vietniekiem, Baltinavas, Rugāju un Lazdukalna pagasta pārvalžu un Viļakas pilsētas pārvaldes pienākumu izpildītājiem. (ziņo T.Locāne)
12. Par Balvu novada Domes ievēlētās Pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu. (ziņo D.Dzērve)
13. Par Viļakas novada Domes ievēlētās Iepirkumu komisijas apstiprināšanu. (ziņo D.Dzērve)
14. Par Administratīvās komisijas apstiprināšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
15. Par Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas ievēlēšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
16. Par Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas ievēlēšanu. (ziņo I.Kokoreviča)
17. Par pilnvarojumu pirmpirkuma tiesību izvērtēšanas jautājumos. (ziņo I.Blūma)
18. Par ziedojumu pieņemšanu no Ķīnas Tautas Republikas vēstniecības Latvijas Republikā. (ziņo O.Siņica)
19. Par aizņēmumiem projektu īstenošanai. (ziņo O.Siņica)
20. Par dalību programmā “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” bērnu vasaras nometnēm. (ziņo O.Siņica)