Atskatoties uz 2020./2021.mācību gadu Baltinavas vidusskolāBaltinavas vidusskolā aizvadīts 2020./2021.mācību gads, kas bija sarežģīts, pirmkārt, tāpēc, ka Covid-19 epidemioloģiskās situācijas dēļ lielāko mācību gada daļu nācās mācīties attālināti. Paldies par darbu, iecietību, sapratni šajā aizvadītajā gadā jāsaka vecākiem, skolēniem, skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem! Jāpriecājas, ka vismaz ar 19.aprīli Baltinavas novads bija iekļauts epidemioloģiski drošāko novadu skaitā, un 1.-6.klašu un 12.klases skolēni varēja līdz mācību gada beigām mācīties klātienē, 7.-11.klašu skolēni daļēji mācīties klātienē pēc rotācijas principa. Kaimiņu novadu skolās šādas iespējas nebija.
Aizvadītajā mācību gadā skolā tika īstenots ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (lielākais paldies projekta koordinatorei skolā Tatjanai Začestei!) un ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb saīsināti “PuMPuRS” (lielākais paldies projekta koordinatorei skolā Ivetai Loginai!).
Vēl mācību gada sākumā, mācoties klātienē, paspējām organizēt klātienes pasākumus- dzejas dienu pasākumu un tikšanos ar dzejnieci Intu Naglu, vēl skolēni paspēja oktobrī piedalīties brīnišķīgā vides izglītības skolā “Ej purvā!”, vēl rudenī notika skolēnu braucieni uz Balvu peldbaseinu, uz pirmajām sporta sacensībām, bet turpmākajiem plānotajiem klātienes pasākumiem “punktu pielika” Covid-19 situācijas pasliktināšanās valstī.


Neskatoties uz ilgstošo aizvadīto ārkārtas situāciju un papildus slodzi, mācību gads godam pabeigts. Pēdējā mācību gada dienā 31.maijā Baltinavas novada pašvaldības finanšu balvas saņēma skolēni par godalgotām vietām olimpiādēs, konkursos, kā arī skolēni ar mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu 8,5 balles un augstāk- Madara Cīrule, Jurģis Fogelis, Madara Maksimova, Helēna Slišāne, Emma Zelča (2.kl.), Rihards Kokorevičs, Matilde Slišāne, Jēkabs Slišāns, Janeks Supe (4.kl.), Ieva Kozlovska, Egija Ļvova (5.kl.), Viktorija Oļipova (6.kl.), Rihards Logins, Anna Miethke (7.kl.), Renāte Ločmele (11.kl.), Ilmārs Bleidels un Kitija Keiša (12.kl.). Tradicionālajā skolas konkursā “Labākā liecība” individuāli pamatskolas posmā uzvarēja Egija Ļvova (5.klase), bet vidusskolas posmā- Kitija Keiša (12.klase). Klašu kolektīvu sacensībā konkursā par augstāko vidējās atzīmes pieaugumu uzvarēja 8.klase un balvā saņēma ekskursiju.


4.jūnijā 12.klases izlaidumā sveicām 10 mūsu absolventus (klases audzinātāja- Lilita Kūkoja). Kitiju Keišu var apveikt arī ar piešķirto Latvijas valsts Simtgades stipendiju! To piešķir vienam skolas absolventam ar augstākajiem mācību sasniegumiem. Absolventēm Zanei Taborei un Kitijai Keišai piešķirti arī Latgales plānošanas reģiona pateicības raksti par labām un teicamām sekmēm mācībās un aktīvu dalību skolas un novada sabiedriskajā dzīvē. Apsveicam!


11.jūnijā 9.klases izlaidumā sveicām piecus absolventus (klases audzinātāja- Iveta Logina). 9.klases absolvente Liene Kaša saņēma Baltinavas vidusskolas Atzinības rakstu par labām un teicamām sekmēm!
Vasaras brīvdienu pirmajā nedēļā katram skolēnam līdz 18 gadu vecumam un pirmsskolas audzēknim (ja vecāki piekrita un izmantoja) bija iespēja saņemt valsts apmaksātu zobu higiēnista pakalpojumu. Uz vietas skolā tāpat kā pagājušajā vasarā bija ieradies zobu higiēnists Jurģis Skopāns ar mobilās zobārtsniecības un zobu higiēnas autobusu. Paldies par šo iespēju!


Ar pirmajām nodarbību dienām 16.-17.jūnijā sākusies Baltinavas vidusskolas vides izglītības skola “Latvija lepojas!”. Tā turpināsies jūlijā. 30 skolēniem vides skolā ir vienreizēja iespēja iepazīt, apmeklēt dabas aizsardzības objektus ne tikai savā novādā, Latgalē, bet arī visā Latvijā līdz pat Slīteres nacionālajam parkam un Kolkas ragam otrā Latvijas malā. Par vides skolas finansējumu liels paldies Baltinavas novada pašvaldībai! Liels paldies vides skolas vadītājai Solvetai Loginai par pārdomātu, daudzveidīgu un interesantu programmu, paldies arī skolotājām Intai Ludboržai un Zanei Ozoliņai!


Paldies vēlreiz katram par paveikto aizvadītajā mācību gadā! Lai jauka, visās nozīmēs saulaina vasara! Lai laba veselība, lai izdodas uzkrāt vasaras enerģiju jaunam mācību gadam!


Imants Slišāns, Baltinavas vidusskolas direktors