Baltinavas novada domes sēde Nr.12


Baltinavas novada domes sēde Nr.12
Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., 2021.gada 22.jūnijā, plkst.11:00, Baltinavas kultūras nama foajē zālē (1.st.)


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par grozījumiem Baltinavas novada domes 2021.gada 14.janvāra lēmumā „Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu.
2. Par Baltinavas radošā centra izveidi.
3. Par Baltinavas novada simbolikas — ģerboņa reformēšanu par Baltinavas pagasta ģērboni, un novada karoga reformēšanu par pagasta karogu.
4. Par Baltinavas pagasta himnas apstiprināšanu.
5. Par kustamās mantas izsoles atzīšanu par nenotikušu.
6. Par precizējumiem Baltinavas novada domes 2021. gada 25. februāra lēmumā ”Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ”Z” Baltinavas novadā.
7. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 3844 003 0500.
8. Par ciema statusa atcelšanu ciemiem Baltinavas novadā.
9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0513.
10. Par nosaukumu piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām.
11. Par Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
12. Par iesniegumu par nekustamā īpašuma dāvinājumu.
13. Par Baltinavas novada pašvaldības publiskā pārskata 2020. gadam apstiprināšanu.