Noslēdzies mācību gads BMMSVeiksmīgi ir noslēdzies 2020./2021 mācību gads, strādājot visiem kopā, palīdzot un atbalstot vienam otru. Šis gads noritēja īpašos apstākļos ar mācībām tiešsaistes režīmā, apgūstot mācību programmas attālināti.
Neskatoties uz to, arī šajā gadā audzēkņi veiksmīgi piedalījās konkursos un skatēs. Ir saņemtas Pateicības, 1 laureāta Diploms Starptautiskajā konkursā, 1 Atzinība Latgales reģiona konkursā, 1 I pakāpes Diploms, 2 II pakāpes Diplomi, 2 III pakāpes Diplomi starpnovadu konkursā. Tika īstenoti vairāki VKKF atbalstīti projekti, īstenota “Vides skola”, dalība vairākos novada pasākumos. Pedagogi ir pilnveidojuši profesionālo kompetenci.


Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai 2020./2021. mācību gads noslēdzās ar 14 brīnišķīgiem absolventiem. Profesionālās ievirzes programmu “Vizuāli plastiskā māksla” absolvēja 11 audzēkņi, programmu ”Klavierspēle” absolvēja 1 audzēknis, savukārt programmu “Vijoļspēle” absolvēja 2 audzēkņi.
Skolai mācību gads beidzās ar mākslas plenēru, kurā piedalījās ceturto un piekto klašu audzēkņi.
Paldies visiem skolēniem par centību, neatlaidību, par darbu patstāvīgi, par prasmi plānot savu darbu, apgūstot izvēlētā instrumenta spēli, dejas soli, un vizuāli plastisko mākslu.
Paldies pedagogiem par izturību, pacietību, neatlaidību šajā īpašajā laikā. Paldies par savstarpējo atbalstu, apgūstot jaunas ar izglītošanas procesu saistītas tehnoloģijas.
Paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu saviem bērniem ikdienā, mudinot un motivējot apgūt jaunas prasmes un zināšanas.
Paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem par godprātīgo darbu.

Paldies Baltinavas novada domes priekšsēdētājai Sarmītei Taborei, kā arī visiem domes deputātiem, par finansiālo un uzmundrinošo atbalstu šajā īpašajā mācību procesa laikā.


Sveicu Jūs visus mācību gadu beidzot! Vēlu visiem saulainu, priecīgiem brīžiem piepildītu vasaru! Novēlu saņemt daudz enerģijas no saules un aktīvas atpūtas. Lai nākamais mācību gads iesākas prieka pilns! Uz tikšanos septembrī!


Marija Bukša,
Baltinavas mūzikas un mākslas skolas direktore