Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr. 7

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr. 7
Sēde notiek attālināti 2021. gada 16. jūnijā plkst. 14:00


DARBA KĀRTĪBA
1. Par kadastra datu reģistrāciju.
2. Par zemes vienības lietošanas mērķa noteikšanu.
3. Par nosaukuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām.
4. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3844 006 0249 Baltinavas novadā sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu atdalītajai zemes vienībai.
5. Par A. S. iesniegumu ar lūgumu ļaut iegādāties zemes vienību.
6. Par J. R. iesniegumu.
7. Par ZS Grantiņi iesniegumu.
8. Par Baltinavas novada ciemiem.
9. Informatīvi jautājumi.