Baltinavas novada ārkārtas domes sēde Nr. 11


Baltinavas novada ārkārtas domes sēde Nr. 11.
Kārsavas iela 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Kultūras nama Foajē telpā, 2021.gada 14. jūnijā, plkst.14:30


DARBA KĀRTĪBA:

1. Par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas Ē. K. Svētaunes ezerā 2021. gadā piešķiršanu.
2. Par izsoles rezultātu nekustamajam īpašumam Dārza iela 16, Baltinava apstiprināšanu.
3. Par dalību investīciju projektā Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai un aizņēmuma ņemšanu “Baltinavas novada Baltinavas ciema ielu dubultās virsmas apstrādei”.
4. Par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem līdzfinansējuma nodrošināšanai aizņēmuma ņemšanai investīciju projektam “Baltinavas novada Baltinavas ciema ielu dubultās virsmas apstrādei”.