Noslēdzies ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

20020./2021.mācību gada 31.maijā Baltinavas vidusskolā noslēdzās ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) 2.posms.


Projekta mērķis — nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādejādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.


Baltinavas vidusskolas izstrādātajā projekta Atbalsta pasākumu plānā 2019./20. un 2020./21. m.g. atbilstoši piešķirtajam finansējumam, kas noteikts pēc skolēnu skaita, bija paredzētas šādas aktivitātes: 2019./20. m.g. — “Pedagoga konsultācijas matemātikā”
(projekta STEM un vides joma), 2020./21.m.g. — “Pedagoga palīgs sākumskolā” ( projekta Multidisciplinārā joma). Abos mācību gados projektā bija iespēja pieteikties arī uz papildu finansējumu attiecīgajā gadā izsludinātajos prioritārajos virzienos. No šī papildu finansējuma 2019./20.m.g notika divas aktivitātes: “Atbalsta personāls. Pedagoga palīgs”( Multidisciplinārā joma) un “Tehnoloģiju gads. IKT un mediju pulciņš( STEM un vides joma), 2020./21.m.g. – “Laborantu programma. Laborants bioloģijā un ķīmijā”( STEM un vides joma). Šī projekta kopējās izmaksas 15,209 EUR.


Realizētā projekta aktivitāšu ietvaros atbalstu individuālo kompetenču attīstībai saņēma gan izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un grūtībām, gan skolēni ar vispārējiem un augstiem mācību sasniegumiem. Kaut gan projekta mērķa grupa pamatā ir 1.-6.klašu skolēni, taču tā aktivitātēs bija iespēja iekļauties arī vecāko klašu audzēkņiem, arī aktīvi izmantojot pedagoga konsultācijas matemātikā. Valstī kopumā pēdējos gados, pēc publiski pieejamajiem matemātikas CE rezultātiem secinot, pazeminās vidējie šī mācību priekšmeta apguves rādītāji, bet Baltinavas vidusskolas 2019./2020.m.g. absolventu matemātikas CE vidējie rādītāji bija 54,20%,kas bija krietni augstāki par vidējo rādītāju valstī.


Ļoti būtisks bija pedagoga palīga atbalsts sākumskolas klasēs mācību stundās, palīdzot izglītojamajiem ar mācību traucējumiem un grūtībām ( 1.-6.klasē šādu skolēnu ir 31%) iekļauties mācību stundu norisē un atbilstoši savām spējām un individuālajam darba tempam gūt pozitīvu mācību sasniegumu rezultātu pamatpriekšmetos.
Paldies par projekta aktivitāšu realizēšanu skolotājiem: Anitai Keišai ( “Pedagoga konsultācija matemātikā”), Tatjanai Leicānei (“ Pedagoga palīgs sākumskolā”), Agitai Zelčai
(“IKT un mediju pulciņš”), Ivetai Loginai ( “Laborants ķīmijā un bioloģijā”)!


Tatjana Začeste, projekta koordinatore Baltinavas vidusskolā