Pagarināts pieteikšanās termiņš nodarbinātības pasākumam skolēniem vasarā

Pagarināts pieteikšanās terminš nodarbinātības pasākumam skolēniem vasarā un paplašināts pretendentu loks.
Baltinavas novada dome pieņēma lēmumu pagarināt pieteikšanās termiņu nodarbinātības pasākumam skolēniem vasarā līdz 2021.gada 7.jūnijam, iesniedzot anketu-pieteikumu VPVKAC speciālistei (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 1.st.). Tāpat tika paplašinātas vecuma robežas, tika noteikts, ka var pieteikties skolēni vecumā no 15 – 20 gadiem.


Baltinavas novadā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumi norisināsies no 2. — 31. augustam. Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti rindas kārtībā reģistrētiem 8 Baltinavas novadā deklarētiem skolēniem, kuri mācās pašvaldības vispārējās izglītības iestādē un kuri uz nodarbinātības pasākuma uzsākšanas brīdi ir sasnieguši 16 gadus.
Nodarbinātības pasākumos skolēni — vecumā no 15 līdz 18 gadiem strādā darba laiku ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā; skolēni vecumā no 18 līdz 20 gadiem strādā darba laiku ne ilgāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā saņemot atlīdzību valstī noteiktās minimālās stundas tarifa likmes apmērā par faktiski nostrādātajām stundām.


Lai piedalītos nodarbinātības pasākumā:
1. Baltinavas novadā — iesniegt pieteikumu anketu – iesniegumu (anketa pieejama Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv ) par vēlmi piedalīties skolēnu vasaras praksē un ārsta izziņas (forma 027) kopiju par veselības stāvokli līdz 2021. gada 7.jūnijam VPVKAC speciālistei (Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, 1.st.). Pēc termiņa beigām dokumenti netiek pieņemti.


2. Atsevišķi jāpiereģistrējas NVA www.nva.gov.lv

Pašvaldības izveidotā darba grupa izvērtē tos skolēnu iesniegtos pieteikumus – anketas, kas iesniegti termiņā un kam pievienoti visi noteiktie dokumenti. Atlases princips – rindas kārtība pēc pieteikšanās NVA. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, pasākuma aktivitātes var tikt atceltas vai mainītas.
Nodarbinātības pasākuma periods tiek sadalīts posmos (divas nedēļas pa 4 skolēni):
— pirmais posms – no 2021.gada 2. augusta līdz 2021. gada 13. augustam (ieskaitot),
— otrais posms – no 2021. gada 16. augusta līdz 2021. gada 31. augustam (ieskaitot).


Baltinavas novada pašvaldības sadarbības partneris, organizējot skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, būs Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA). Finansējums 50% no pašvaldības budžeta un 50% no NVA.


Kontaktinformācija jautājumiem:


Baltinavas novada pašvaldībā – darbu vadītājai Inārai Daukstei – mob.29448748.
Visa informācija, noteikumi, pieteikums-anketa pieejami Baltinavas novada mājas lapā: www.baltinava.lv .


Baltinavas novada dome