Ārkārtas domes sēde 31.maijā

Domes sēde Nr.10 notiks Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., Kultūras nama Foajē telpā, 2021.gada 31.maijā, plkst.9:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par dalību investīciju projektā Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai un aizņēmuma ņemšanu «Baltinavas muzeja telpu paplašināšanai».