Baltinavas novada domes sēde Nr. 7

Domes sēde notiks attālināti.
Baltinavas novada domes sēde Nr. 7.
2021. gada 22. aprīlī, plkst. 11:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par Baltinavas novada pašvaldības kustamās mantas – pasažieru mikroautobusa FORD TRANSIT izsoles noteikumu apstiprināšanu.
2. Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0435 Dārza iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
3. Par Baltinavas novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā organizējami nodarbinātības pasākumi skolēniem 2021. gada vasaras brīvlaikā Baltinavas novadā” apstiprināšanu.
4. Par rūpniecisko pašpatēriņa zveju Svētaunes, Motrīnes un Obeļevas ezeros 2021.gadā.
5. Par Vides izglītības skolas “Izzini mežu” nolikuma apstiprināšanu.
6. Par Vides skolas “Latvija lepojas! (Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas)” nolikuma apstiprināšanu.
7. Par vides izglītojošās skolas — plenēra Baltinavā “Ziedi, ziedi, ziedu pļava!” nolikuma apstiprināšanu.
8. Par grozījumu Baltinavas novada domes 2021.gada 14.janvāra lēmumā «Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu.
9. Par ēdināšanas nodrošināšanu 1.-12.klašu skolēniem ārkārtējās situācijas un attālināta mācību procesa laikā.
10. Par paredzētās darbības akceptēšanu derīgo izrakteņu ieguvei kūdras atradnē “Jegorovas purvs” Baltinavas novadā.
11. Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas bibliotēkai portatīvā datora iegādei.
12. Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas Pareizticīgo baznīcas jumta remontam.
13. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas Kunga Jēzus Pasludināšanas Romas katoļu draudzes Baltinavas Katoļu baznīcas ārsienu atjaunošanas darbiem.
14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bīstamo koku nozāģēšanai Baltinavas novada kapu teritorijās un Baltinavas ciema teritorijā.
15. Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas novada teritorijas apzaļumošanai.
16. Par finansējuma piešķiršanu akmens bruģa ieklāšanai atpūtas vietā pie Svētaunes ezerā.
17. Par finansējuma piešķiršanu rotaļu laukuma elementu papildināšana Baltinavas parkā.
18. Par finansējuma piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei centralizētās kanalizācijas notekūdeņu novades jauna atzara izveidošana Jaunā ielā, Baltinavas ciemā.
19. Par finansējuma piešķiršanu Baltinavas novada pašvaldības autoceļu seguma atjaunošanai.
20. Par nekustamā īpašuma “Baltinavas Kristīgā internātskola” izsoles atzīšanu par nenotikušu.
21. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu nr. 3844 002 0232, nr. 3844 004 0088, nr. 3844 010 0175 un nr. 3844 010 0184.
22. Par zemes gabala iznomāšanu B. S.
23. Par Baltinavas novada domes granta ideju konkursa “Mana biznesa ideja Baltinavā” rezultātu apstiprināšanu.
24. Par dalību prioritārajā investīciju projektā Baltinavas kultūras nama infrastruktūras uzlabošana un aizņēmuma ņemšanu.
25. Par aizņēmuma saņemšanu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai investīciju projektam Baltinavas muzeja telpu paplašināšanai.
26. Par atvaļinājuma piešķiršanu Baltinavas novada domes priekšsēdētājai.