Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.4

Sociālo un saimniecisko lietu komitejas sēde Nr.4
Sēde notiek attālināti 2021.gada 13. aprīlī plkst. 13:30
DARBA KĀRTĪBA
1. Par V.K. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
2. Par G.L. iesniegumu ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu.
3. Par J.R. iesniegumu ar lūgumu ļaut nomāt daļu no zemes vienības.
4. Par J.R. iesniegumu „Par zemes lietošanas mērķa maiņu”.
5. Par nomas līguma pārslēgšanu.
6. Par A.P. iesniegumu.
7. Par mikroautobusa FORD TRANSIT izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par K.Š. iesniegumu.
9. Par zvejas tiesību izsoli.
10. Par AS Latvijas Valsts meži iesniegumu.
11. Par turpmāku rīcību vidi degradējošas būves jautājumā.
12. Par Baltinavas novada pašvaldības zemes un NĪ nodokļa parādniekiem.
13. Informatīvi jautājumi.
Pielikums: