Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai


Baltinavas novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021. gada 23. marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīts 1 jauniešu iniciatīvu projekts, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.


Konkursa mērķi:
Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē.
Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai.


Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta «PuMPuRS» ietvaros.
Papildus individuālajam atbalstam, ko jau saņem skolēni projekta PuMPuRS ietvaros, tiks atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
«PuMPuRS» projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas palielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības priekšlaicīgi, kā arī izglītības turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa — vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī to profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek nodrošināts no projekta «PuMPuRS» līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.
Svarīgi! Vēršam jūsu uzmanību, ka projekta iesniegumam obligāti jāpievieno sadarbības partnera apliecinājums (ja ir paredzēti konkrēti sadarbības partneri) un projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu CV (ja iesniegumā norādīti konkrēti cilvēki).
Projekti iesniedzami līdz 30. aprīlim 2021. gadā.
Rezultātu paziņošanas termiņš – rezultāti tiks paziņoti līdz 10. maijam.
Plānotais projekta uzsākšanas laiks — no 01.06.2021. līdz 31.12.2021., projekta ilgums no 3 līdz 18 mēnešiem.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.


Projektus var iesniegt:
personīgi pie Silvijas Buklovskas — Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Baltinavā, Kārsavas ielā 16, novada domes ēkas 1. stāvā,
pasta sūtījumā, adresējot Baltinavas novada domei — Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas nov., LV – 4594,
elektroniski kā elektronisku dokumentu uz e-pastu: dome@baltinava.lv .
Papildu informācija: Ar jautājumiem, saistībā ar projekta pieteikumu un realizēšanu, lūdzam vērsties pie Solvitas Loginas (jaunatnes lietu organizatore) — Mob. 22127528, e-pasts: solvitalogina@inbox.lv


*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.


Informatīvie materiāli


Informatīvais materiāls jaunatnes iniciatīvas projektu īstenotājiem
Infografika «Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski»
Video par jaunatnes iniciatīvas projektu konkursiem
Kas jāņem vērā gatavojot projektu?


Dokumenti:
Metodika „Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika jaunatnes iniciatīvu projektu īstenošanai darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros"


Izglītības kvalitātes valsts dienesta metodoloģiskām vadlīnijas darbam projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"


Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 «Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība“ 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus“ īstenošanas noteikumi»