Baltinavas novada domes sēde Nr. 6

Baltinavas novada domes sēde Nr. 6

Domes sēde notiks attālināti.
Baltinavas novada domes sēde Nr. 6.
2021. gada 25. martā plkst. 11:00.


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par noteikumu “Noteikumi par Baltinavas novada pašvaldības atvaļinājuma pabalsta apmēra noteikšanu un izmaksas kārtību” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Balvu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā
3. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu.
4. Par dalību prioritārā investīciju projekta realizēšanai Baltinavas kultūras nama infrastruktūras uzlabošanai.
5. Par dalību Valsts aizdevumu izsludinātajā programmā “Pašvaldības augstas gatavības projektiem” — Baltinavas muzeja telpu atjaunošanai.
6. Par izmaiņām Baltinavas novada pašvaldības Administratīvajā komisijā.
7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu daudzfunkcionālās drukāšanas iekārtas iegādei KAC vajadzībām .
8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mācību vadības platformas www.soma.lv abonēšanai.
9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas novada muzeja vajadzībām.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas vidusskolai 3D printera iegādei.
11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas vidusskolai lāzergriezēja darbagalda iegādei.
12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas vidusskolai portatīvā datora un programmatūras iegādei.
13. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas vidusskolai āra nojumes ierīkošanai bērnu rotaļu laukumā.
14. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas novada muzejam
15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai jumta remontam.
16. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai procesora iegādei.
17. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai mācību līdzekļu iegādei, mācību procesa nodrošināšanai.
18. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai pedagogu piemaksām un VSAOI par papildus ieguldīto darbu
attālināta mācību procesa laikā.
19. Par nosaukuma “Robežsardze ” maiņu nekustamajam
īpašumam ar kadastra numuru 3844 002 0135.
20. Par zemes nomas līgumu laušanu ar M. K.
21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar J. G.