Biznesa ideju projektu konkurss “Mana biznesa ideja Baltinavā”

Biznesa ideju projektu konkurss “Mana biznesa ideja Baltinavā”

Baltinavas novada dome 2021.gada 25.februārī pieņēma lēmumu (protokols Nr.4.1.&) par biznesa ideju projektu konkursu “Mana biznesa ideja Baltinavā” izsludināšanu.


Konkursā var piedalīties fiziskas vai juridiskas personas, kuras īsteno vai plāno īstenot uzņēmējdarbību Baltinavas novada teritorijā, un kuru statuss uz projekta realizācijas uzsākšanas (finansēšanas līguma parakstīšanas) brīdi ir atrunāti konkursa Nolikumā 3.1.un 3.2.punktā.
Vienam projektam atbalsta summa nepārsniedz 2000,00 EUR. Biznesa idejas iesniedzējam jānodrošina 20% līdzfinansējums.
Naudas izmaksa notiek 5 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Finansējuma izmaksa notiek divos maksājumos — izmaksājot avansu 70% apmērā no projekta idejas finansējuma, un gala maksājumu 30% apmērā pēc atskaišu iesniegšanas novada domē..
Projekta idejas pieteikums jāiesniedz no 2021.gada 10.marta līdz 2021.gada 31.martam, plkst. 16.00 personīgi Baltinavas novada domē, Kārsavas iela 16, Baltinava, Klientu apkalpošanas centrā (1.st..) aizlīmētā aploksnē ar norādi Biznesa ideju projekta “Mana biznesa ideja Baltinavā” konkursam vai e- pastā: dome@baltinava.lv parakstītu ar drošu elektronisku parakstu.
Projekti tiek vērtēti no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021. gada 12. Aprīlim. Projekta idejas vērtē vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā.
Biznesa ideja jāīsteno laika posmā no 2021. gada 15. aprīļa līdz 2021. gada 20. maijam
Atskaites un dokumenti, kas apliecina piešķirto līdzekļu izlietojumu jāiesniedz Baltinavas novada domē līdz 2021. gada 31. maijam.


Baltinavas novada dome