Ārkārtas domes sēde Nr.1.

Ārkārtas domes sēde Nr.1.

Ārkārtas domes sēde notiks attālināti.
Ārkārtas domes sēde Nr.1.
2021. gada 14. janvārī, plkst. 14:50


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par 2020. gada budžeta izpildes, kontu un kases atlikuma apstiprināšanu.
2. Par Baltinavas novada 2021.gada 14.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Baltinavas novadā” pieņemšanu.
3. Par Baltinavas novada pašvaldības nolikuma “Baltinavas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums” apstiprināšanu.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta apstiprināšanu.
5. Par dalību programmā “LED apgaismojums bez investīcijām un riskiem” ESCO projektā Baltinavā.