Ārkārtas Finanšu komiteja Nr.1.

Ārkārtas Finanšu komiteja Nr.1.

Komiteja notiks attālināti.
Ārkārtas Finanšu komiteja Nr.1.
2021.gada 14.janvārī, plkst.14:20


DARBA KĀRTĪBA:
1. Par 2020. gada budžeta izpildes, kontu un kases atlikuma izskatīsanu.
2. Par Baltinavas novada 2021.gada 14.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Baltinavas novadā” izskatīšanu.
3. Par Baltinavas novada pašvaldības nolikuma “Baltinavas novada pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikums” izskatīšanu.
4. Par Baltinavas novada pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbinieku amata vienību un amatalgu saraksta izskatīšanu.
5. Par dalību programmā “LED apgaismojums bez investīcijām un riskiem” ESCO projektā Baltinavā.