Par jaunizveidojamā Balvu novada programmu izstrādi

Par jaunizveidojamā Balvu novada programmu izstrādi

PAZIŅOJUMS PAR JAUNIZVEIDOJAMĀ BALVU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2021. – 2027.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021. – 2027.GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU


Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020.gada 23.jūnijā, nosaka, ka ar 2021.gada 1.jūliju Balvu novada administratīvo teritoriju veidos esošais Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novads. Likuma Pārejas noteikumu 9.punkts paredz, ka ir jāizstrādā jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti – ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma,un to izstrādi vada tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.
Balvu novada pašvaldība, sadarbojoties ar Baltinavas, Rugāju un Viļakas novada pašvaldībām, uzsāk jaunizveidojamā Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2027.gadam un Balvu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādi, balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un metodiskajiem materiāliem, ņemot vērā arī spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus.
Balvu novada Dome, Baltinavas novada Dome, Rugāju novada Dome un Viļakas novada Dome ir pieņēmušas lēmumus“Par Balvu novada ilgtspējīgās attīstība stratēģijas 2021. -2027.gadam izstrādes uzsākšanu” un “Par Balvu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes uzsākšanu”, kas nosaka teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes darba uzdevumus, termiņus un vadības grupas sastāvu.
Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes atbildīgo darbinieku ir apstiprināta Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Gunta Raibekaze (gunta.raibekaze@balvi.lv, tālrunis 2 6169594).
Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2027. gadam tiks noteikts attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, prioritātes un to īstenošanas vizuāls atspoguļojums telpiskās attīstības perspektīvā, ievērojot jaunizveidojamā Balvu novada attīstības programmu un izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un to pašvaldību spēkā esošos plānošanas dokumentus, ar kuriem robežosies Balvu novads pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām.
Balvu novada attīstības programmā 2021. – 2027.gadam tiks noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, ievērojot jaunizveidojamā Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un izvērtējot nacionālā līmeņa, attiecīgā plānošanas reģiona un to pašvaldību spēkā esošos plānošanas dokumentus, ar kuriem robežosies Balvu novads pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes laikā iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarboties, gan darba grupās, gan izteikt viedokli iedzīvotāju aptaujās un sabiedriskajās apspriešanās.
Par Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes turpmākajiem pasākumiem tiks paziņots pašvaldību mājas lapās www.balvi.lv, www.baltinava.lv, www.rugaji.lv unwww.vilaka.lv .
Jautājumus un priekšlikumus lūdzam sūtīt uz pašvaldību oficiālajiem e-pastiem: dome@balvi.lv, dome@baltinava.lv, dome@rugaji.lv vai dome@vilaka.lv ,vai iesniegt Balvu, Baltinavas, Rugāju vai Viļakas novadu pašvaldību Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.


Lēmumi:
Rugāju novada domes 29.decembra lēmums (protokols Nr.20, 3.§)
Rugāju novada domes 29.decembra lēmums (protokols Nr.20, 4.§)
Baltinavas novada domes 29.decembra lēmums (protokols Nr.18, 2.§)
Baltinavas novada domes 29.decembra lēmums (protokols Nr.18, 3.§)
Viļakas novada domes 22.decembra lēmums (protokols Nr.23, 39.§)
Viļakas novada domes 22.decembra lēmums (protokols Nr.23, 40.§)
Balvu novada domes 23.decembra lēmums (protokols Nr.18, 52.§)
Balvu novada domes 23.decembra lēmums (protokols Nr.18, 53.§)