Iespēja uzņēmējdarbības attīstīšanai

Iespēja uzņēmējdarbības attīstīšanai

Plānojas LIAA administrējamā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”. Programmas īstenošanas kārtību noteiks attiecīgie MK noteikumi, kuru projekts tika izskatīts MK sēdē 2021. gada 8. janvārī.
Programmas mērķis ir veicināt augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu 3 jomās:
“zaļās” inovācijas;
dzīves līmeni atbalstošas tehnoloģijas;
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).
Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai un kuriem nav grūtības nonākuša uzņēmuma (GNU) statusa.


Pirmās divas ieplānotās aktivitātes šīs programmas ietvaros:
1. Zaļo inovāciju un IKT ieviešana ražošanā
Atbalsts vienam projektam: 200 000 – 600 000 EUR.
Atbalstāmās darbības:
jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde zaļo inovāciju jomā, kas nodrošina jauna produkta, t.sk. jaunas tehnoloģijas, kas saistīta ar jauno produktu, ieviešanu ražošanā un samazinātu ietekmi uz vidi;
jaunu iekārtu, programmatūras, licenču un patentu iegāde IKT jomā, kas saistīts ar IKT produktu pielietošanu ražošanas procesā un kas nodrošina jauna produkta ieviešanu;
informācijas un komunikācijas pasākumi, kas paredzēti projekta iesniegumā un nepieciešami atklāta konkursa projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;
ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā saistītie pasākumi;
zināšanu pārneses darbību finansēšana ar projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanai ražošanā;
avansa garantijas saņemšana ES reģistrētā kredītiestādē.
Maksimālā atbalsta intensitāte: sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55%, vidējiem komersantiem – 45% no attiecināmajām izmaksām.
Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada janvāra beigās – februāra sākumā.


2. Zaļo inovāciju un IKT produktu izstrāde
Atbalsts vienam projektam: 10 000 – 130 000 EUR.
Atbalstāmās darbības:
eksperimentālā izstrāde, t.sk. prototipu izgatavošana, lai radītu jaunus, pārveidotus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, vai darbībām, kuru mērķis ir konceptuāli definēt, plānot un dokumentēt jaunus produktus vai tehnoloģijas;
komandējumi, kas tiešā veidā saistīti ar jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādi;
materiālu un līdzīgu produktu iegāde, kas nepieciešami jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei;
jauna produkta vai tehnoloģijas testēšana un sertificēšana;
jauna produkta vai tehnoloģijas intelektuālā īpašuma nostiprināšana;
informācijas un komunikācijas pasākumi, kas paredzēti projekta iesniegumā un nepieciešami projekta obligāto informācijas un komunikācijas pasākumu nodrošināšanai;
zināšanu pārneses darbību finansēšana ar projekta partneri, kas nepieciešama jauna produkta vai tehnoloģijas izstrādei.
Maksimālā atbalsta intensitāte:
Ja atbalsts tiek sniegts atbilstoši EK Regulas 1407/2013 De minimis atbalsta nosacījumiem – 70% visām izmaksu pozīcijām;
Citos gadījumos:
eksperimentālajai izstrādei — sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 45%, vidējiem komersantiem
– 35% no attiecināmajām izmaksām;
jaunā produkta vai tehnoloģijas testēšanai un sertificēšanai, intelektuālā īpašuma nostiprināšanai –
50%.
Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada aprīlī.
Vairāk informācijas: invex.lv/lv .